Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. julija 2005

6. julij 2005

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 1. julija 2005, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 11,7 milijarde EUR, kar odraža predvsem četrtletno prevrednotovalno prilagoditev po prodaji zlata, ki so jo izvedle tri nacionalne centralne banke Eurosistema (v skladu s Sporazumom o zlatu centralnih bank z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 9,6 milijarde EUR na 168,2 milijarde EUR. To povečanje je bilo predvsem posledica četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,5 milijarde EUR na 85,7 milijarde EUR, kar je bilo predvsem posledica četrtletne prevrednotovalne prilagoditve. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 5,6 milijarde EUR na 526 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 15,2 milijarde EUR na 68,6 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 1,9 milijarde EUR na 398,2 milijarde EUR. V sredo, 29. junija 2005, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 310 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 308 milijard EUR. V četrtek, 30. junija 2005, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 30 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 30 milijard EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) je znašalo 0,2 milijarde EUR (v primerjavi s prejšnjim tednom, ko je bilo skoraj enako nič), medtem ko je bila uporaba odprte ponudbe deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 7,4 milijarde EUR na 154 milijard EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu z usklajenimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, vrednostni papirji in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 30. junija 2005 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prevrednotenja«. Cena zlata in najpomembnejši tečaji, ki se uporabljajo pri prevrednotenju stanja so:

Zlato: 361,231 EUR za unčo

1,2092 USD za EUR

133,95 JPY za EUR

Posebne pravice črpanja (PPČ): 1,2059 EUR za PPČ

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prevrednotenj
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 138.451 −360 12.094
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 162.561 436 9.175
2.1 Terjatve do MDS 22.150 −3 814
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 140.411 439 8.361
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 21.043 −455 1.196
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 9.177 111 38
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 9.177 111 38
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 398.187 −1.882 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 308.001 −1.998 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 90.000 −2 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 184 177 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 2 −59 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.229 103 2
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 85.746 1.064 452
8 Dolg širše države v EUR 40.731 −440 −27
9 Druga sredstva 129.316 −1.449 515
Skupaj sredstva 988.441 −2.873 23.446
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prevrednotenj
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 525.982 5.593 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 153.971 7.345 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 153.958 7.350 0
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 12 −6 0
2.3 Vezane vloge 0 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1 1 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 153 11 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 75.720 −15.061 0
5.1 Širša država 68.637 −15.201 0
5.2 Druge obveznosti 7.083 140 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 9.741 −139 0
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 339 −94 17
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.129 45 550
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.129 45 550
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.896 0 195
10 Druge obveznosti 56.929 −573 2.353
11 Računi prevrednotenja 92.292 0 20.331
12 Kapital in rezerve 58.289 0 0
Skupaj obveznosti 988.441 −2.873 23.446
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije