Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2005. gada 1. jūlijā

2005. gada 6. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2005. gada 1. jūlijā, zelta un zeltā izteikto debitoru parādu (1. aktīvu postenis) tīrais pieaugums bija 11.7 mljrd. euro, kas galvenokārt atspoguļoja triju Eurosistēmas centrālo banku ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas pēc zelta pārdošanas (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 9.6 mljrd. euro (līdz 168.2 mljrd. euro). Šis pieaugums galvenokārt izskaidrojams ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.5 mljrd. euro (līdz 85.7 mljrd. euro) galvenokārt sakarā ar ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijām. Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 5.6 mljrd. euro (līdz 526 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 15.2 mljrd. euro (līdz 68.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 1.9 mljrd. euro (līdz 398.2 mljrd. euro). Trešdien, 2005. gada 29. jūnijā galvenā refinansēšanas operācija 310 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 308 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2005. gada 30. jūnijā ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 30 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 30 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 7.4 mljrd. euro (līdz 154 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. 2005. gada 30. jūnijā pārvērtēšanas tīro ietekmi uz katru bilances posteni uzrāda atsevišķā ailē „Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu pārvērtēšanas rezultātā”. Atlikumu pārvērtēšanā izmantotās zelta cenas un galvenie maiņas kursi bija šādi:

Zelts: 361.231 EUR par Trojas unci

1.2092 USD par 1 EUR

133.95 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.2059 EUR par 1 XDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) pārvērtēšanas rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 138,451 −360 12,094
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 162,561 436 9,175
2.1 SVF debitoru parādi 22,150 −3 814
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 140,411 439 8,361
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 21,043 −455 1,196
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,177 111 38
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 9,177 111 38
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 398,187 −1,882 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 308,001 −1,998 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 90,000 −2 0
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 184 177 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 2 −59 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,229 103 2
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 85,746 1,064 452
8 Valdības parāds euro 40,731 −440 −27
9 Pārējie aktīvi 129,316 −1,449 515
Kopā aktīvi 988,441 −2,873 23,446
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) pārvērtēšanas rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 525,982 5,593 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 153,971 7,345 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 153,958 7,350 0
2.2 Noguldījumu iespēja 12 −6 0
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 1 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 153 11 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 75,720 −15,061 0
5.1 Saistības pret valdību 68,637 −15,201 0
5.2 Pārējās saistības 7,083 140 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,741 −139 0
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 339 −94 17
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,129 45 550
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,129 45 550
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,896 0 195
10 Pārējās saistības 56,929 −573 2,353
11 Pārvērtēšanas konti 92,292 0 20,331
12 Kapitāls un rezerves 58,289 0 0
Kopā pasīvi 988,441 −2,873 23,446
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem