Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Inflationsförväntningarna och strategiöversynen

Hur människor förväntar sig att priserna ska utvecklas i framtiden påverkar hur de konsumerar, lånar och investerar idag. Detta påverkar i sin tur ekonomin och är därför viktigt för vår penningpolitik. Om vi bättre förstår människors inflationsförväntningar kan vi fatta mer välgrundade beslut.

Varför ingick inflationsförväntningar i vår strategiöversyn?

Vad vi menar med stabila priser

Vårt jobb är att hålla priserna stabila. Vi gör detta genom att se till att inflationen – den takt med vilken de totala priserna på varor och tjänster förändras över tiden – förblir låg, stabil och förutsägbar.

Vi eftersträvar ett inflationsmål på 2 procent på medellång sikt. Prisökningarna bör vara tillräckligt låga för att inte skapa problem för människor och företag. Men de bör vara tillräckligt höga för att undvika de dåliga scenarier som kan uppstå om inflationen sjunker för lågt.

Vårt åtagande till detta mål är symmetriskt. Det innebär att vi ser för låg inflation som lika negativ som för hög inflation. Båda är lika oönskade.

Människors förväntningar är viktiga

Inflationsnivån idag kan påverka människors framtida inflationsförväntningar. Om konsumenter och företag vänjer sig vid mycket låg eller mycket hög inflation skapas förväntningar om att den alltid ska vara så. Dessa förväntningar är viktiga. Människor utgår från dem för att fatta beslut om konsumtion, lån och investeringar. Företag påverkas också av dessa förväntningar när de sätter sina priser.

När dessa förväntningar går långt under centralbankens inflationsmål kan det bli det svårt för centralbanken att styra den faktiska prisutvecklingen i ekonomin tillbaka till målet. Centralbanken kan bidra till att sådana förväntningar inte uppstår genom att upprätthålla ett klart mål och hålla inflationen nära detta mål. Därför diskuterade ECB-rådet inflationsförväntningarnas viktiga roll som en del av strategiöversynen.

Vems inflationsförväntningar är viktiga för oss?

Olika människor har olika förväntningar

Hur priserna förändras beror inte bara på de oräkneliga beslut som människor och företag dagligen fattar utan också på hur de förväntar sig att priserna ska utvecklas i framtiden. Men olika grupper av människor, såsom traders på finansmarknaderna, företagare och vanliga invånare, kan ha olika förväntningar om hur inflationen utvecklas.

Tidigare har centralbankerna för sitt beslutsfattande ofta fokuserat på inflationsförväntningarna hos marknadsaktörer och experter som svarar på särskilda enkäter. Ett skäl till det var att deras förväntningar var lättillgängliga. Det fanns inte lika mycket högkvalitativ information om hur företag och vanliga invånare förväntar sig att priserna kommer att förändras i framtiden.

Allas inflationsförväntningar är viktiga

Allas inflationsförväntningar är viktiga. Därför arbetar centralbankerna mycket med att få en bättre bild av hur dessa olika grupper förväntar sig att priserna ska utvecklas. Det hjälper oss att fatta mer välgrundade beslut. Till exempel har ECB en ny enkät där människor får svara på hur de ser på inflation och olika delar av ekonomin. Denna information ligger till grund för vår analys och, i slutändan, för vårt agerande.

Hur kan vårt nya inflationsmål bidra till människors förväntningar?

Det är lätt att förstå

Vårt nya tvåprocentsmål för inflationen är enkelt, tydligt och lätt att kommunicera. Människor förstår det. Det hjälper oss att säkerställa att människors förväntningar om hur priserna kommer att utvecklas är i linje med vårt nya inflationsmål. Detta kommer i sin tur att hjälpa oss att hålla priserna stabila.

LÄS MER
Inflationsförväntningar och vilken roll de spelar i prognosarbetet
STRATEGIÖVERSYNEN
Vill du veta mer?