Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Inflaatio-odotukset osana strategian uudelleenarviointia

Ihmisten odotukset hintakehityksestä vaikuttavat heidän osto-, lainanotto- ja sijoituspäätöksiinsä, jotka puolestaan vaikuttavat talouteen. Siksi odotukset ovat tärkeitä rahapolitiikan kannalta. Kun ymmärrämme paremmin inflaatio-odotuksia, pystymme tekemään perusteltuja päätöksiä.

Miksi strategian uudelleenarvioinnissa käsiteltiin myös inflaatio-odotuksia?

Milloin hinnat ovat vakaat?

EKP:n tehtävänä on pitää hinnat vakaina. Inflaatio eli se, miten nopeasti tavaroiden ja palvelujen hinnat muuttuvat taloudessa ajan myötä, pyritään pitämään hitaana, vakaana ja ennustettavana.

Tavoitteenamme on pitää inflaatiovauhti keskipitkällä aikavälillä 2 prosentissa. Hinnat eivät saisi nousta niin nopeasti, että siitä olisi haittaa ihmisille ja yrityksille. Niiden pitäisi silti nousta tarpeeksi nopeasti, sillä liian hidas inflaatio on ongelma sekin.

Inflaatiotavoitteemme on symmetrinen, eli inflaatio ei saa olla liian hidas muttei liian nopeakaan. Molemmat ovat yhtä haitallisia.

Ihmisten odotuksilla on väliä

Vallitseva inflaatiovauhti voi vaikuttaa odotuksiin siitä, miten hinnat kehittyvät jatkossa. Jos kuluttajat ja yritykset tottuvat tietynlaiseen hintakehitykseen, hintojen odotetaan kehittyvän jatkossakin samalla tavalla. Ja odotuksilla on suuri merkitys. Ne vaikuttavat siihen, mitä ihmiset ostavat, ottavatko he lainaa ja sijoittavatko he varojaan. Yritykset ottavat inflaatio-odotukset huomioon tavaroiden ja palvelujen hinnoittelussa.

Jos odotukset poikkeavat siitä, millaisena keskuspankki yrittää pitää inflaation, keskuspankin voi olla hyvin vaikeaa saada talouden hintakehitys takaisin toivotulle uralle. Keskuspankki voi kuitenkin vaikuttaa odotuksiin asettamalla selkeän inflaatiotavoitteen ja pitämällä inflaation lähellä tavoitettaan, ja siksi inflaatio-odotukset olivat teemana myös EKP:n strategian uudelleenarvioinnissa.

Kenen inflaatio-odotuksia seuraamme?

Ihmisillä on erilaisia inflaatio-odotuksia

Hintojen kehitykseen taloudessa vaikuttaa paitsi se, millaisia päätöksiä yritykset ja kuluttajat jatkuvasti tekevät, myös se, miten hintojen odotetaan kehittyvän jatkossa. Eri ihmisillä on kuitenkin erilaisia odotuksia. Yrittäjät, kuluttajat ja rahoitusmarkkinoiden asiantuntijat muodostavat odotuksia eri pohjalta.

Aiemmin keskuspankit seurasivat lähinnä markkinaosapuolten ja erityisiin kyselyihin vastaavien asiantuntijoiden inflaatio-odotuksia ja tekivät päätöksensä niiden pohjalta. Asiantuntijoiden odotuksia oli helppo seurata, eikä käytettävissä ollut luotettavia tietoja siitä, miten yritykset ja kuluttajat odottivat hintojen muuttuvan tulevaisuudessa.

Jokaisen inflaatio-odotukset vaikuttavat talouteen

Jokaisen inflaatio-odotuksilla on merkitystä. Siksi keskuspankeissa yritetään nyt selvittää, miten eri ihmiset odottavat hintojen kehittyvän. Tavoitteena on tehdä tarkoituksenmukaisia päätöksiä. EKP:ssä on kehitetty uusi kyselytutkimus, jossa ihmisiltä kysytään suoraan, mitä he ajattelevat inflaatiosta ja taloudesta. Tiedot analysoidaan, ja niiden pohjalta toimitaan.

Miten uusi inflaatiotavoitteemme vaikuttaa tulevaa hintakehitystä koskeviin odotuksiin?

Uusi tavoite on selkeä

Kahden prosentin inflaatiotavoite on selkeä ja ymmärrettävä. Sen ansiosta ihmiset voivat odottaa hintojen kehittyvän jatkossa tavoitteemme mukaisesti, mikä puolestaan auttaa meitä pitämään hinnat vakaina.

LUE LISÄÄ
Inflation expectations and their role in forecasting
STRATEGIAN UUDELLEENARVIOINTI
Luettavaa aiheesta