European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ВСТЪПИТЕЛНО ИЗЯВЛЕНИЕ

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Кристин Лагард, председател на ЕЦБ
Луис де Гиндос, заместник-председател на ЕЦБ
Франкфурт на Майн, 23 януари 2020 г.

Дами и господа, за двама ни със заместник-председателя е удоволствие да Ви приветстваме на нашата пресконференция. Сега ще Ви запознаем с резултатите от днешното заседание на Управителния съвет.

Въз основа на редовния си икономически и паричен анализ взехме решение да не променяме основните лихвени проценти на ЕЦБ. Очакваме те да се задържат на сегашното си или по-ниско равнище, докато не отбележим, че перспективите за инфлацията се доближават стабилно към равнище, достатъчно близко, но под 2% в рамките на прогнозния период, и че това доближаване е намерило устойчиво отражение в динамиката на базисната инфлация.

Ще продължим нетните покупки по програмата си за закупуване на активи, с месечен темп от 20 млрд. евро. Очакваме те да продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да засилят нерестриктивното въздействие на основните ни лихвени проценти, и да приключат малко преди да започнем да повишаваме тези основни лихвени проценти.

Също така възнамеряваме да продължим да реинвестираме в пълен размер погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, в продължителен период от време след датата, на която започнем да повишаваме основните лихвени проценти на ЕЦБ, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да поддържаме благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на нерестриктивност на паричната политика.

Днес Управителният съвет също така реши да предприеме преглед на стратегията на паричната политика на ЕЦБ. Повече подробности за обхвата и графика на прегледа ще бъдат публикувани в прессъобщение днес в 15:30 ч. централноевропейско време.

Постъпващите данни след последното ни заседание са в съответствие с базовия сценарий за продължаващ, но слаб икономически растеж в еврозоната. По-специално, отслабеният сектор на промишленото производство оказва все така възпиращо въздействие върху инерцията на икономическия растеж в еврозоната. Същевременно обаче продължаващият, макар и с по-бавни темпове, прираст на заетостта, както и нарастването на заплатите все така подпомагат устойчивостта на икономиката в еврозоната. Въпреки че динамиката на инфлацията като цяло остава слаба, в съответствие с очакванията се наблюдават признаци на леко повишаване на базисната инфлация.

Действащите мерки по паричната политика допринасят за благоприятни условия за финансиране във всички сектори на икономиката. По-специално, облекчените условия за кредитиране на предприятията и домакинствата подкрепят частното потребление и бизнес инвестициите. Това ще поддържа икономическия подем в еврозоната, засилването на вътрешния ценови натиск и съответно стабилното доближаване на инфлацията към средносрочната ни цел.

Същевременно с оглед на все така слабите перспективи за инфлацията паричната политика трябва да се запази силно нерестриктивна в продължителен период от време, за да се подпомогне базисният инфлационен натиск и развитието на общата инфлация в средносрочен план. Ето защо ще наблюдаваме внимателно динамиката на инфлацията и въздействието, което действащите мерки по паричната политика оказват върху икономиката. Нашият ориентир за паричната политика ще осигури коригиране на финансовите условия в съответствие с промените в перспективите за инфлацията. Във всеки случай, Управителният съвет е все така готов да приспособи всички свои инструменти, както е целесъобразно, за да осигури устойчивото доближаване на инфлацията към целевото равнище в съответствие със стремежа си към симетрия.

Позволете ми сега да обясня по-подробно нашата оценка, като започна с икономическия анализ. През третото тримесечие на 2019 г. реалният БВП на еврозоната нарасна с 0,3% на тримесечна база, след като през второто тримесечие бе отбелязал прираст от 0,2%. Тази тенденция на нисък растеж отразява все така слабата международна търговия в условия на продължаваща глобална несигурност, която е засегнала особено силно сектора на промишленото производство в еврозоната и също така е оказала възпиращ ефект върху прираста на инвестициите. Същевременно въпреки известно забавяне през втората половина на 2019 г. секторите на услугите и строителството се запазват по-устойчиви. Постъпващите икономически данни и информация от конюнктурни анкети сочат известно стабилизиране в динамиката на икономическия растеж в еврозоната, като се очаква в краткосрочен план той да бъде на равнища, сходни с наблюдаваните през предходните тримесечия. В перспектива икономическият подем в еврозоната все така ще бъде подпомаган от благоприятните условия за финансиране, по-нататъшното нарастване на заетостта в съчетание с увеличаващите се заплати, леко експанзионистичната фискална позиция в еврозоната и продължаващия, макар и малко по-бавно, растеж на световната икономика.

Рисковете за перспективата за растежа на еврозоната, свързани с геополитически фактори, нарастващ протекционизъм и уязвимости във възникващите пазари, остават низходящи, но стават по-слабо изразени с частичното отзвучаване на несигурността по отношение на международната търговия.

Годишната ХИПЦ инфлация в еврозоната нарасна до 1,3% през декември 2019 г. след 1,0% през ноември в отражение главно на по-високата инфлация на енергоносителите. Въз основа на настоящите фючърсни цени на петрола е вероятно общата инфлация да се движи около сегашното си равнище през следващите месеци. Макар че показателите за инфлационните очаквания остават на ниско равнище, в последно време те или се стабилизират, или отбелязват леко покачване. Измерителите на базисната инфлация остават в общи линии слаби, макар да се наблюдават все повече признаци за умерено нарастване в съответствие с предишните очаквания. Макар че натискът от страна на разходите за труд се е засилил в условия на затягане на пазарите на труда, по-слабата инерция на растежа забавя отражението му в инфлацията. В средносрочна перспектива се очаква инфлацията да се повишава, подкрепяна от нашите мерки по паричната политика, продължаващия икономически подем и солидния растеж на заплатите.

Що се отнася до паричния анализ, прирастът на широкия паричен агрегат (M3) възлизаше на 5,6% през ноември 2019 г., в общи линии без промени от август. Устойчивият темп на прираст на широките пари отразява продължаващото иницииране на банкови кредити за частния сектор и ниските пропуснати ползи при държане на М3 в съпоставка с други финансови инструменти. Що се отнася до компонентите, тесният паричен агрегат М1 продължава да има най-голям принос за растежа на широките пари.

Прирастът на кредитите за предприятията и домакинствата остана солиден благодарение на продължаващата подкрепа от нашата нерестриктивна парична политика и това намира отражение в много ниските лихвени проценти по банковите кредити. Докато годишният темп на прираст на кредитите за домакинствата остана непроменен спрямо октомври – 3,5% през ноември, годишният темп на прираст на кредитите за нефинансови предприятия намаля до 3,4% през ноември спрямо 3,8% през октомври, вероятно в отражение на известна забавена реакция на отслабването на икономиката в предходен период. Тази динамика проличава и в резултатите от проучването на банковото кредитиране в еврозоната за четвъртото тримесечие на 2019 г., които показват отслабващо търсене на кредити за предприятията, докато търсенето на жилищни кредити за домакинствата продължава да нараства. Въпреки това кредитните стандарти както за кредитите за предприятията, така и за жилищните кредити за домакинствата останаха в общи линии без промяна, което показва, че условията за предоставяне на кредити все още са благоприятни. Като цяло, нерестриктивната позиция на паричната ни политика ще допринесе за запазване на много благоприятните условия за банково кредитиране и ще продължи да подпомага достъпа до финансиране във всички отрасли на икономиката, особено за малки и средни предприятия.

В обобщение съпоставянето на резултатите от икономическия анализ със сигналите от паричния анализ потвърждава, че все още е необходима съществена степен на нерестриктивност на паричната политика, за да продължи стабилното доближаване на инфлацията до равнища под, но близо до 2% в средносрочен план.

За да се извлече максимална полза от нашите мерки по паричната политика, други области на политиките трябва да допринесат по-решително за увеличаване на потенциала за дългосрочен растеж, подкрепа на съвкупното търсене в сегашната ситуация и намаляване на уязвимостта. Прилагането на структурни политики в държавите от еврозоната трябва да се ускори значително, за да се засилят производителността и потенциалът за растеж на еврозоната, да се намали структурната безработица и да се увеличи устойчивостта. За насока следва да послужат конкретните препоръки по държави за 2019 г.

Що се отнася до фискалните политики, очаква се ориентацията на бюджетната политика в еврозоната да продължи да подкрепя в известна степен икономическата активност. Като се има предвид слабата перспектива за икономиката, Управителният съвет приветства призива на Еврогрупата от декември за диференцирани фискални мерки и нейната готовност да изпълнява ролята на координатор. Правителствата с възможности за фискални маневри би трябвало да бъдат готови да предприемат ефикасни и своевременни действия. Необходимо е правителствата на държави с висок публичен дълг да провеждат разумна политика и да изпълняват целите по отношение на структурното салдо, и по този начин да се създадат нужните условия за безпрепятствено действие на автоматичните стабилизиращи механизми. Всички държави следва да увеличат усилията си за постигане на композиция на публичните финанси, която в по-голяма степен да благоприятства растежа.

Аналогично, прозрачното и последователно прилагане на рамката на Европейския съюз за фискално и икономическо управление, с течение на времето и във всички държави, продължава да е от решаващо значение за засилване на устойчивостта на икономиката на еврозоната. Приоритет остава подобряването на функционирането на икономическия и паричен съюз. Управителният съвет приветства усилията, които се полагат в тази област, и призовава за по-нататъшни конкретни и решителни стъпки за доизграждане на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари.

А сега сме готови да отговорим на Вашите въпроси.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите