European Central Bank - eurosystem
Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Christine Lagarde, Πρόεδρος της ΕΚΤ,
Luis de Guindos, Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ,
Φρανκφούρτη, 23 Ιανουαρίου 2020

Κυρίες και κύριοι, ο Αντιπρόεδρος και εγώ σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Θα σας ενημερώσουμε τώρα για τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με βάση την οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργούμε τακτικά, αποφασίσαμε να διατηρήσουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ αμετάβλητα. Αναμένουμε ότι θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα έως ότου διαπιστώσουμε ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συγκλίνουν σθεναρά προς επίπεδο πλησίον, σε επαρκή βαθμό, αλλά κάτω του 2%, εντός του χρονικού ορίζοντα προβολής που εξετάζουμε και ότι αυτή η σύγκλιση αντανακλάται κατά τρόπο συνεπή στη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού.

Θα συνεχίσουμε τη διενέργεια καθαρών αγορών στο πλαίσιο του προγράμματός μας για την αγορά στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP) με ύψος 20 δισεκ. ευρώ μηνιαίως. Αναμένουμε ότι οι εν λόγω αγορές θα διενεργούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να ενισχυθεί η διευκολυντική επίδραση των επιτοκίων πολιτικής μας και ότι θα λήξουν λίγο πριν αρχίσουμε να αυξάνουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ.

Σκοπεύουμε επίσης να συνεχίσουμε να επανεπενδύουμε, πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσουμε να αυξάνουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και πάντως για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

Σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να ξεκινήσει επανεξέταση της στρατηγικής νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πεδίο και το χρονοδιάγραμμα της επανεξέτασης θα δημοσιευθούν σε δελτίο Τύπου σήμερα στις 15.30 (ώρα κεντρικής Ευρώπης).

Τα εισερχόμενα στοιχεία μετά την τελευταία συνεδρίασή μας συνάδουν με το βασικό σενάριό μας για συνεχιζόμενη, αλλά συγκρατημένη, ανάπτυξη της οικονομίας της ζώνης του ευρώ. Συγκεκριμένα, η υποτονική δραστηριότητα στον τομέα της μεταποίησης εξακολουθεί να ασκεί ανασταλτική επίδραση στη δυναμική της ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη, αν και επιβραδυνόμενη, άνοδος της απασχόλησης και η αύξηση των μισθών εξακολουθούν να στηρίζουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας της ζώνης του ευρώ. Ενώ οι εξελίξεις του πληθωρισμού παραμένουν υποτονικές συνολικά, υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις συγκρατημένης ανόδου του υποκείμενου πληθωρισμού που συνάδουν με τις προσδοκίες.

Τα υπό εξέλιξη μέτρα νομισματικής πολιτικής συμβάλλουν σε ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης για όλους τους τομείς της οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, οι ευκολότεροι όροι δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά στηρίζουν την καταναλωτική δαπάνη και τις επιχειρηματικές επενδύσεις. Αυτό θα στηρίξει την οικονομική μεγέθυνση στη ζώνη του ευρώ, τη συσσώρευση εγχώριων πιέσεων στις τιμές και, συνεπώς, τη σθεναρή σύγκλιση του πληθωρισμού προς επίπεδα που συμβαδίζουν με τον μεσοπρόθεσμο στόχο μας.

Ταυτόχρονα, ενόψει των συνεχιζόμενων συγκρατημένων προοπτικών για τον πληθωρισμό, η νομισματική πολιτική πρέπει να παραμείνει σε πολύ μεγάλο βαθμό διευκολυντική για παρατεταμένη χρονική περίοδο με σκοπό να στηρίξει τις πιέσεις στον υποκείμενο πληθωρισμό και τις εξελίξεις στον μετρούμενο πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα. Θα παρακολουθούμε, επομένως, προσεκτικά τις εξελίξεις στον πληθωρισμό και την επίδραση των υπό εξέλιξη μέτρων νομισματικής πολιτικής στην οικονομία. Οι ενδείξεις που παρέχουμε για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων θα διασφαλίσουν ότι οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες θα προσαρμόζονται ανάλογα με τις μεταβολές των προοπτικών για τον πληθωρισμό. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει έτοιμο να προσαρμόσει καταλλήλως όλα τα μέσα που διαθέτει προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί προς επίπεδα συμβατά με την επιδίωξή του κατά τρόπο διαρκή, σύμφωνα με τη δέσμευσή του για συμμετρία.

Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω με περισσότερες λεπτομέρειες την αξιολόγησή μας, ξεκινώντας από την οικονομική ανάλυση. Το πραγματικό ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 0,3% σε τριμηνιαία βάση το γ΄ τρίμηνο του 2019, έπειτα από άνοδο κατά 0,2% το β΄ τρίμηνο. Αυτή η εικόνα συγκρατημένης ανάπτυξης αντανακλά τη συνεχιζόμενη υποτονικότητα του διεθνούς εμπορίου σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενων παγκόσμιων αβεβαιοτήτων, η οποία έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τον τομέα της μεταποίησης στη ζώνη του ευρώ και έχει περιορίσει επίσης την αύξηση των επενδύσεων. Ταυτόχρονα, ο τομέας των υπηρεσιών και ο κατασκευαστικός τομέας παραμένουν πιο ανθεκτικοί, παρά την κάποια συγκράτηση το β΄ εξάμηνο του 2019. Εισερχόμενα οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες ερευνών υποδηλώνουν κάποια σταθεροποίηση στον ρυθμό ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ, καθώς ο ρυθμός βραχυπρόθεσμης ανάπτυξης αναμένεται να είναι παρόμοιος με τους ρυθμούς που παρατηρήθηκαν σε προηγούμενα τρίμηνα. Όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, η οικονομική μεγέθυνση στη ζώνη του ευρώ θα συνεχίσει να στηρίζεται από τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης, την περαιτέρω άνοδο της απασχόλησης σε συνδυασμό με την αύξηση των μισθών, την ελαφρώς επεκτατική κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ και τη συνεχιζόμενη - αν και κάπως βραδύτερη - ενίσχυση της παγκόσμιας δραστηριότητας.

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές για την ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ, οι οποίοι σχετίζονται με γεωπολιτικούς παράγοντες, αυξανόμενο προστατευτισμό και ευπάθειες σε αναδυόμενες αγορές, παραμένουν καθοδικοί, αλλά είναι πλέον κάπως λιγότερο έντονοι καθώς μέρος της αβεβαιότητας που περιβάλλει το διεθνές εμπόριο υποχωρεί.

Ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε σε 1,3% τον Δεκέμβριο του 2019, από 1,0% τον Νοέμβριο, αντανακλώντας κυρίως την άνοδο του πληθωρισμού των τιμών της ενέργειας. Με βάση τις ισχύουσες τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί του πετρελαίου, ο μετρούμενος πληθωρισμός είναι πιθανόν να εξακολουθήσει να κυμαίνεται γύρω από τα σημερινά επίπεδα τους επόμενους μήνες. Ενώ οι δείκτες των προσδοκιών για τον πληθωρισμό παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, πρόσφατα έχουν είτε σταθεροποιηθεί είτε αυξηθεί ελαφρώς. Οι μετρήσεις του υποκείμενου πληθωρισμού παραμένουν σε γενικές γραμμές υποτονικές, αν και υπάρχουν περαιτέρω ενδείξεις συγκρατημένης αύξησης που συνάδουν με προηγούμενες προσδοκίες. Αν και οι πιέσεις στο κόστος εργασίας ενισχύθηκαν λόγω της μεγαλύτερης στενότητας στις αγορές εργασίας, ο ασθενέστερος ρυθμός ανάπτυξης καθυστερεί τη μετακύλισή τους στον πληθωρισμό. Μεσοπρόθεσμα, ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί, υποβοηθούμενος από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, τη συνεχιζόμενη οικονομική μεγέθυνση και την ισχυρή άνοδο των μισθών.

Όσον αφορά τη νομισματική ανάλυση, ο ρυθμός αύξησης της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια (M3) διαμορφώθηκε σε 5,6% τον Νοέμβριο του 2019, σε γενικές γραμμές αμετάβλητος από τον Αύγουστο. Οι αμείωτοι ρυθμοί αύξησης της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια αντανακλούν τη συνεχιζόμενη δημιουργία τραπεζικών πιστώσεων για τον ιδιωτικό τομέα και το χαμηλό κόστος ευκαιρίας που παρουσιάζει η διακράτηση μέσων που εμπίπτουν στο Μ3 σε σχέση με άλλα χρηματοδοτικά μέσα. Το στενό νομισματικό μέγεθος Μ1 εξακολουθεί να είναι ο βασικός παράγοντας που συμβάλλει στην αύξηση της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια από την πλευρά των συνιστωσών της.

Ο ρυθμός αύξησης των δανείων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά παρέμεινε ισχυρός, ωφελούμενος από τη συνεχιζόμενη στήριξη που παρέχει η διευκολυντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής μας, η οποία αντανακλάται στα πολύ χαμηλά επιτόκια χορηγήσεων των τραπεζών. Ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητος από τον Οκτώβριο, σε 3,5% τον Νοέμβριο, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις μετριάστηκε σε 3,4% τον Νοέμβριο, από 3,8% τον Οκτώβριο, πιθανόν αντανακλώντας κάποια αντίδραση – που εκδηλώνεται με χρονική υστέρηση – στην προηγούμενη επιβράδυνση της οικονομίας. Αυτές οι εξελίξεις είναι επίσης ορατές στα αποτελέσματα της έρευνας για τις τραπεζικές χορηγήσεις στη ζώνη του ευρώ για το δ΄ τρίμηνο του 2019, οι οποίες δείχνουν επιβράδυνση της ζήτησης για δάνεια προς επιχειρήσεις, ενώ η ζήτηση για δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας εξακολουθεί να αυξάνεται. Ωστόσο, τα πιστοδοτικά κριτήρια τόσο για δάνεια προς επιχειρήσεις όσο και για δάνεια προς νοικοκυριά για την αγορά κατοικίας παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα, υποδεικνύοντας συνθήκες για την προσφορά πιστώσεων που εξακολουθούν να είναι ευνοϊκές. Συνολικά, η διευκολυντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής μας θα συμβάλει στη διαφύλαξη των πολύ ευνοϊκών όρων τραπεζικών χορηγήσεων και θα συνεχίσει να στηρίζει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε όλους τους οικονομικούς τομείς και ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Συνοπτικά, η διασταύρωση του αποτελέσματος της οικονομικής ανάλυσης με τις ενδείξεις από τη νομισματική ανάλυση επιβεβαίωσε ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαίος ένας διευκολυντικός, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρας της νομισματικής πολιτικής για τη συνέχιση της σθεναρής σύγκλισης του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

Προκειμένου να αποκομισθούν πλήρως τα οφέλη από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, είναι αναγκαία η αποφασιστικότερη συμβολή και άλλων τομέων πολιτικής για την αύξηση του πιο μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού δυναμικού, τη στήριξη της συνολικής ζήτησης στην παρούσα συγκυρία και τη μείωση των ευπαθειών. Είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί σημαντικά η εφαρμογή διαρθρωτικών πολιτικών στις χώρες της ζώνης του ευρώ προκειμένου να τονωθεί η παραγωγικότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό της ζώνης του ευρώ, να μειωθεί η διαρθρωτική ανεργία και να αυξηθεί η ανθεκτικότητα. Οι συστάσεις που απευθύνονται στις επιμέρους χώρες για το 2019 θα πρέπει να λειτουργήσουν ως το αντίστοιχο σημείο αναφοράς.

Σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές, η κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να συνεχίσει να παρέχει κάποια στήριξη στην οικονομική δραστηριότητα. Ενόψει των λιγότερο ευνοϊκών οικονομικών προοπτικών, το Διοικητικό Συμβούλιο επικροτεί την έκκληση της Ευρωομάδας τον Δεκέμβριο για λήψη διαφοροποιημένων δημοσιονομικών μέτρων και την ετοιμότητά της για συντονισμό. Οι κυβερνήσεις που διαθέτουν δημοσιονομικό χώρο θα πρέπει να είναι έτοιμες να δράσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά. Σε χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος, οι κυβερνήσεις πρέπει να επιδιώξουν την άσκηση συνετών πολιτικών και να επιτύχουν τους στόχους για το διαρθρωτικό αποτέλεσμα, δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες για την ελεύθερη λειτουργία των αυτόματων σταθεροποιητών. Όλες οι χώρες θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να επιτύχουν μια σύνθεση των δημόσιων οικονομικών η οποία να είναι περισσότερο φιλική προς την ανάπτυξη.

Αντιστοίχως, η διαφανής και συνεπής εφαρμογή του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημοσιονομική και οικονομική διακυβέρνηση διαχρονικά και σε όλες τις χώρες εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ζώνης του ευρώ. Η βελτίωση της λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο επικροτεί το έργο που πραγματοποιείται και καλεί να ληφθούν περαιτέρω συγκεκριμένα και αποφασιστικά μέτρα για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης κεφαλαιαγορών.

Και τώρα είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου