European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • ÚVODNÉ VYHLÁSENIE

TLAČOVÁ KONFERENCIA

Christine Lagardová, prezidentka ECB
Luis de Guindos, viceprezident ECB
Frankfurt nad Mohanom 23. januára 2020

Dámy a páni, spolu s viceprezidentom vás srdečne vítame na dnešnej tlačovej konferencii. Dovoľte nám oboznámiť vás so závermi dnešného zasadania Rady guvernérov.

Na základe pravidelnej ekonomickej a menovej analýzy sme sa rozhodli ponechať kľúčové úrokové sadzby ECB na nezmenenej úrovni. Očakávame, že na súčasnej alebo nižšej úrovni zostanú, až kým nezaznamenáme, že sa výhľad vývoja inflácie počas horizontu našich projekcií výrazne približuje k úrovni dostatočnej blízkej, ale nižšej ako 2 %, a že sa tento vývoj inflácie konzistentne odráža v dynamike základnej inflácie.

Budeme pokračovať v čistom nákupe v rámci svojho programu nákupu aktív tempom 20 mld. € za mesiac. Očakávame, že nákup bude prebiehať dovtedy, kým to bude potrebné na posilnenie akomodačného vplyvu našich menovopolitických sadzieb, a že sa skončí krátko predtým, ako začneme zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB.

Zároveň máme v úmysle pokračovať v reinvestovaní plnej výšky istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív ešte po dlhšiu dobu od chvíle, keď začneme zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivého stavu likvidity a výraznej miery menovej akomodácie.

Rada guvernérov dnes tiež rozhodla o začatí revízie stratégie menovej politiky ECB. Podrobnejšie informácie o rozsahu a časovom harmonograme revízie budú zverejnené dnes o 15.30 h SEČ v osobitnej tlačovej správe.

Najnovšie údaje od nášho posledného zasadania zodpovedajú nášmu základnému scenáru pokračujúceho, aj keď mierneho rastu hospodárstva eurozóny. Rastovú dynamiku eurozóny naďalej brzdí predovšetkým slabý vývoj vo výrobnom sektore. K odolnosti hospodárstva eurozóny však naďalej prispieva pokračujúci, hoci spomaľujúci sa rast zamestnanosti a zvyšovanie miezd. Zatiaľ čo vývoj inflácie zostáva celkovo tlmený, je vidieť určité známky mierneho nárastu základnej inflácie, v súlade s očakávaniami.

Prebiehajúce menovopolitické opatrenia podporujú priaznivé podmienky financovania pre všetky hospodárske sektory. Predovšetkým priaznivejšie podmienky úverov poskytovaných podnikom a domácnostiam podporujú spotrebné výdavky a podnikovú investičnú aktivitu. To umožní udržať hospodársku expanziu eurozóny a ďalšie stupňovanie domácich cenových tlakov a tým aj jednoznačný vývoj inflácie smerom k nášmu strednodobému cieľu.

Vzhľadom na naďalej tlmený výhľad inflačného vývoja je zároveň na posilnenie základných inflačných tlakov a vývoja celkovej inflácie v strednodobom horizonte potrebné po dlhšiu dobu zachovať vysoko akomodačné nastavenie menovej politiky. Vývoj inflácie a pôsobenie prebiehajúcich menovopolitických opatrení na ekonomiku preto budeme pozorne sledovať. Naša signalizácia budúceho nastavenia menovej politiky zabezpečí, aby sa finančné podmienky prispôsobovali zmenám inflačného výhľadu. Rada guvernérov je v každom prípade naďalej pripravená podľa potreby upraviť všetky svoje nástroje, aby zabezpečila trvalý vývoj inflácie smerom k svojmu inflačnému cieľu, v súlade so svojou snahou o symetriu.

Dovoľte mi teraz priblížiť, z čoho sme pri svojom hodnotení vychádzali. Začnem ekonomickou analýzou. Reálny HDP eurozóny sa po náraste o 0,2 % v druhom štvrťroku 2019 v treťom štvrťroku medzikvartálne zvýšil o 0,3 %. Tento trend mierneho rastu je odrazom stále slabého vývoja medzinárodného obchodu v prostredí pretrvávajúcej globálnej neistoty, ktorá sa dotýka najmä výrobného sektora eurozóny a tlmí i rast investícií. Sektory služieb a stavebníctva napriek miernemu spomaleniu v druhej polovici roka 2019 zostávajú odolnejšie. Aktuálne hospodárske údaje a výsledky prieskumov naznačujú určitú stabilizáciu rastovej dynamiky eurozóny, pričom tempo rastu v najbližšom období sa má pohybovať na úrovni predchádzajúcich štvrťrokov. V ďalšom priebehu bude expanzia eurozóny naďalej ťažiť z priaznivých podmienok financovania, ďalšieho rastu zamestnanosti a miezd, mierne expanzívnej rozpočtovej politiky v eurozóne ako aj pokračujúceho, i keď o niečo pomalšieho rastu svetovej hospodárskej aktivity.

Riziká ohrozujúce výhľad hospodárskeho rastu v eurozóne, spojené s geopolitickými faktormi, rastúcim protekcionizmom a zraniteľnosťou rozvíjajúcich sa trhových ekonomík, zostávajú na strane pomalšieho rastu, hoci vzhľadom na mierny ústup neistoty spojenej s medzinárodným obchodom sú o niečo menej výrazné.

Ročná miera inflácie HICP v eurozóne v decembri 2019 vzrástla z novembrových 1,0 % na 1,3 %, a to najmä v dôsledku vyššej inflácie cien energií. Na základe súčasných cien ropných futures je pravdepodobné, že celková inflácia sa bude v najbližších mesiacoch naďalej pohybovať okolo súčasnej úrovne. Aj keď ukazovatele inflačných očakávaní zostávajú nízke, v poslednom čase sa ustaľujú alebo mierne stúpajú. Ukazovatele základnej inflácie zostávajú vo všeobecnosti tlmené, hoci existujú ďalšie náznaky mierneho zvýšenia v súlade s predchádzajúcimi očakávaniami. Hoci vzhľadom na väčší nedostatok pracovných síl došlo k zvýšeniu tlakov na rast mzdových nákladov, slabšie tempo hospodárskeho rastu ich premietanie do inflácie spomaľuje. V strednodobom horizonte sa očakáva zvýšenie inflácie, ku ktorému majú prispievať naše menovopolitické opatrenia, pokračujúca hospodárska expanzia a výrazný rast miezd.

Čo sa týka menovej analýzy, miera rastu menového agregátu M3 v novembri 2019 dosiahla 5,6 %, čo zhruba zodpovedalo augustovej úrovni. Stabilné tempo rastu menového agregátu M3 je odrazom pokračujúcej tvorby bankových úverov pre súkromný sektor a nízkych oportunitných nákladov držby M3 v porovnaní s inými finančnými nástrojmi. Na strane komponentov k rastu peňažnej zásoby M3 naďalej najväčšou mierou prispieva menový agregát M1.

Rast objemu podnikových úverov a úverov domácnostiam bol naďalej stabilný, a to i vďaka pokračujúcej podpore akomodačného nastavenia našej menovej politiky, ktoré sa prejavuje vo veľmi nízkych sadzbách bankových úverov. Kým ročná miera rastu úverov domácnostiam sa v novembri v porovnaní s októbrom nezmenila a dosiahla 3,5 %, v prípade podnikových úverov ročná miera rastu v novembri klesla z októbrových 3,8 % na 3,4 %, pravdepodobne v dôsledku určitej oneskorenej reakcie na predchádzajúce spomalenie hospodárskej aktivity. Tento vývoj je zrejmý i z výsledkov prieskumu bankových úverov v eurozóne za posledný štvrťrok 2019, ktorý indikuje oslabenie dopytu po podnikových úveroch, zatiaľ čo dopyt po úveroch domácnostiam na kúpu nehnuteľností na bývanie naďalej rástol. Podmienky poskytovania podnikových úverov i úverov domácnostiam na kúpu nehnuteľností na bývanie však zostávajú v podstate nezmenené, čo poukazuje na naďalej priaznivé podmienky úverovej ponuky. Akomodačné nastavenie našej menovej politiky celkovo pomôže zachovať veľmi priaznivé podmienky poskytovania bankových úverov a bude naďalej podporovať prístup k financovaniu pre všetky hospodárske sektory, a predovšetkým pre malé a stredné podniky.

Porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy so signálmi vyplývajúcimi z menovej analýzy potvrdzuje, že pokračovanie jednoznačného vývoja inflácie smerom k úrovni nižšej, ale blízkej 2 % v strednodobom horizonte si i naďalej vyžaduje výraznú mieru menovej akomodácie.

Pozitívny účinok našich menovopolitických opatrení sa prejaví naplno len za predpokladu rozhodnejších krokov v ďalších politických oblastiach, zameraných na zvýšenie dlhodobejšieho rastového potenciálu, podporu agregátneho dopytu za súčasných podmienok a obmedzenie zdrojov rizík. V záujme zvýšenia produktivity, rastového potenciálu a odolnosti eurozóny, ako aj v záujme zníženia štrukturálnej nezamestnanosti je potrebné podstatne zrýchliť tempo realizácie štrukturálnych politík v krajinách eurozóny. Východiskom by mali byť odporúčania pre jednotlivé krajiny z roku 2019.

Pokiaľ ide o rozpočtovú politiku, nastavenie rozpočtovej politiky eurozóny má i naďalej do určitej miery podporovať hospodársku aktivitu. Vzhľadom na slabý hospodársky výhľad Rada guvernérov víta decembrovú výzvu Euroskupiny na diferencované rozpočtové reakcie i jej pripravenosť zaujať úlohu koordinátora. Vlády s rozpočtovým manévrovacím priestorom by mali byť pripravené účinne a včas konať. Vlády krajín s vysokým dlhom verejnej správy musia uplatňovať obozretné politiky a plniť ciele štrukturálneho salda, čo vytvorí podmienky na voľné pôsobenie automatických stabilizátorov. Všetky krajiny by mali zintenzívniť svoje snahy o viac prorastovú štruktúru verejných financií.

Podobne aj transparentné a konzistentné uplatňovanie rámca Európskej únie pre rozpočtové a hospodárske riadenie, tak z hľadiska časovej kontinuity ako i jednotlivých krajín, má pre zvýšenie odolnosti hospodárstva eurozóny naďalej zásadný význam. Zlepšovanie fungovania hospodárskej a menovej únie zostáva prioritou. Rada guvernérov víta prebiehajúce iniciatívy a vyzýva na prijatie ďalších konkrétnych a rozhodných krokov na dobudovanie bankovej únie a únie kapitálových trhov.

Teraz sme pripravení zodpovedať vaše otázky.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá