European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Марио Драги, председател на ЕЦБ
Витор Констанцио, заместник-председател на ЕЦБ
Талин, 8 юни 2017 г.

ВСТЪПИТЕЛНО ИЗЯВЛЕНИЕ

Дами и господа, за двама ни със заместник-председателя е удоволствие да Ви приветстваме на нашата пресконференция. Бих искал да благодаря на управителя г-н Хансон за любезното му гостоприемство и да изразя специалната ни признателност към служителите му за отличната организация на днешното заседание на Управителния съвет. Сега ще Ви запознаем с резултатите от заседанието.

Въз основа на редовния си икономически и паричен анализ взехме решение да не променяме основните лихвени проценти на ЕЦБ. Очакваме те да се задържат продължително на сегашното си равнище доста отвъд хоризонта на нашите нетни покупки на активи. Що се отнася до нестандартните мерки по паричната политика, потвърждаваме, че се предвижда нетните покупки на активи да продължат със сегашния месечен темп от 60 млрд. евро до края на декември 2017 г. или след тази дата, ако е необходимо, и във всеки случай, докато Управителният съвет не забележи устойчива корекция на тренда на инфлацията, която да е в съответствие с целта му по отношение на инфлацията. Нетните покупки ще съпътстват реинвестиции на погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи.

Нашите мерки по паричната политика продължиха да поддържат много благоприятните условия на финансиране, които са необходими, за да се осигури устойчиво доближаване на темпа на инфлацията към равнища под, но близо до 2% в средносрочен план. Информацията, получена след последното ни заседание по паричната политика в края на април, потвърждава наличието на по-силна инерция в икономиката на еврозоната, която се прогнозира да нараства с малко по-висок темп спрямо предишните очаквания. Смятаме, че понастоящем рисковете, свързани с прогнозата за растежа, са като цяло балансирани.

Същевременно икономическият растеж все още не е намерил отражение в по-силна инфлационна динамика. Засега измерителите на базисната инфлация остават сдържани. Ето защо все още е необходима много съществена степен на нерестриктивност на паричната политика, за да може базисният инфлационен натиск да се засили и да подкрепи водещата инфлация в средносрочен план. Ако перспективите станат по-малко благоприятни или ако финансовите условия станат несъвместими с по-нататъшен напредък към устойчива корекция на тренда на инфлацията, ние сме готови да увеличим размера и/или продължителността на програмата за закупуване на активи.

Позволете ми сега да обясня по-подробно нашата оценка, като започна с икономическия анализ. Реалният БВП на еврозоната нарасна с 0,6% на тримесечна база през първото тримесечие на 2017 г. след растеж от 0,5% през последното тримесечие на 2016 г. Постъпващите данни, особено резултатите от конюнктурни анкети, все така сочат солиден широкообхватен растеж през предстоящия период. Предаването на нашите мерки по паричната политика подпомогна процеса на намаляване на задлъжнялостта и би трябвало да продължи да подкрепя вътрешното търсене. По-специално, възстановяването на инвестициите продължава да бъде подпомагано от много благоприятните условия за финансиране и от подобрението на корпоративната печалба. Нарастването на заетостта, за което допринасят и вече осъществени реформи на трудовия пазар, подкрепя реалния разполагаем доход на домакинствата и частното потребление. Освен това глобалното възстановяване все повече поддържа търговията и износа на еврозоната. Перспективите за икономически растеж обаче продължават да бъдат потискани от слабия темп на осъществяване на структурните реформи, по-специално на пазарите на стоки и услуги, и от продължаващата необходимост от корекции на балансите в редица сектори, независимо от протичащите подобрения.

Като цяло, тази оценка е отразена в макроикономическите прогнози на експерти на Евросистемата за еврозоната от юни 2017 г., финализирани в края на май, които са под условие на пълното прилагане на всички наши мерки по паричната политика. Тези прогнози предвиждат годишният реален БВП да нарасне с 1,9% през 2017 г., 1,8% през 2018 г. и 1,7% през 2019 г. В сравнение с макроикономическите прогнози на експерти на ЕЦБ от март 2017 г. прогнозите за прираста на реалния БВП са ревизирани нагоре за целия прогнозен период.

Счита се, че рисковете, свързани с перспективите за растежа в еврозоната, са като цяло балансирани. От една страна сегашната положителна циклична инерция увеличава шансовете за по-силен от очакваното икономически подем. От друга страна все още са налице низходящи рискове, свързани предимно с фактори от глобален характер.

Според предварителната оценка на Евростат годишната ХИПЦ инфлация в еврозоната през май е 1,4% след 1,9% през април и 1,5% през март. В съответствие с очакванията неотдавнашните колебания в темпа на инфлация се дължаха главно на цените на енергоносителите и на временни увеличения на цените на услугите в периода на великденските празници. В перспектива, въз основа на настоящите фючърсни цени на петрола е вероятно водещата инфлация да се задържи около сегашното си равнище през следващите месеци. Същевременно измерителите на базисната инфлация остават ниски и все още не проявяват убедителни признаци на увеличение, тъй като неизползваните ресурси все още потискат формирането на вътрешните цени и заплати. Базисната инфлация се очаква да се повишава едва постепенно в средносрочен план, подпомагана от нашите мерки по паричната политика, продължаващия икономически растеж и съответното постепенно усвояване на неизползвания икономически капацитет.

Тази оценка е като цяло отразена и в макроикономическите прогнози на експерти на Евросистемата за еврозоната от юни 2017 г., които предвиждат годишна ХИПЦ инфлация от 1,5% през 2017 г., 1,3% през 2018 г. и 1,6% през 2019 г. В съпоставка с макроикономическите прогнози на експертите на ЕЦБ от март 2017 г. перспективата за водещата ХИПЦ инфлация е ревизирана надолу, главно в отражение на по-ниските цени на петрола.

Що се отнася до паричния анализ, през април 2017 г. широкият паричен агрегат (М3) продължи да нараства стабилно, с годишен темп на прираст от 4,9% спрямо 5,3% през март. Както и през предходните месеци, годишният прираст на М3 е поддържан основно от неговите най-ликвидни компоненти, като тесният паричен агрегат М1 отбелязва годишен темп на растеж от 9,2% през април 2017 г. спрямо 9,1% през март.

Продължава наблюдаваното от началото на 2014 г. възстановяване на растежа на кредитите за частния сектор. Годишният темп на прираст на кредитите за нефинансови предприятия се увеличи до 2,4% през април 2017 г. след 2,3% през предходния месец, а годишният темп на прираст на кредитите за домакинства остана стабилен на равнище от 2,4% през април. Предаването на мерките по паричната политика, предприети от юни 2014 г. насам, продължава съществено да подпомага условията на кредитиране за предприятията и за домакинствата, достъпа до финансиране, особено за малки и средни предприятия, и съответно кредитните потоци в цялата еврозона.

В обобщение съпоставянето на резултатите от икономическия анализ със сигналите от паричния анализ потвърждава необходимостта да продължи поддържането на много съществена степен на нерестриктивност на паричната политика, за да се осигури устойчиво връщане на темпа на инфлация към равнища под, но близо до 2%.

За да се извлече максимална полза от нашите мерки по паричната политика, други области на политиките трябва да дадат много по-решителен принос за укрепване на икономическия растеж. Осъществяването на структурните реформи трябва да бъде ускорено значително, за да се увеличи устойчивостта, да се намали структурната безработица и да се насърчат производителността и потенциалният растеж на производството. Що се отнася до фискалната политика, за всички държави би било полезно да увеличат усилията си за постигане на композиция на публичните финанси, която да благоприятства в по-голяма степен растежа. Пълното, прозрачно и последователно прилагане на Пакта за стабилност и растеж и на процедурата при макроикономически дисбаланси, с течение на времето и във всички държави, продължава да е от съществено значение за засилване на устойчивостта на икономиката на еврозоната.

А сега сме на Ваше разположение за въпроси.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите