European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

TLAČOVÁ KONFERENCIA

Mario Draghi, prezident ECB
Vítor Constâncio, viceprezident ECB
Tallinn 8. júna 2017

ÚVODNÉ VYHLÁSENIE

Dámy a páni, spolu s viceprezidentom vás srdečne vítame na dnešnej tlačovej konferencii. Guvernérovi Hanssonovi by som rád poďakoval za prejavenú pohostinnosť a osobitná vďaka patrí jeho spolupracovníkom za vynikajúcu organizáciu dnešného zasadania Rady guvernérov. Teraz mi dovoľte oboznámiť vás s výsledkom nášho zasadania.

Na základe pravidelnej ekonomickej a menovej analýzy sme sa rozhodli ponechať kľúčové úrokové sadzby ECB na nezmenenej úrovni. Očakávame, že na súčasnej úrovni zostanú dlhšie a ešte podstatnú dobu po skončení čistého nákupu aktív. Pokiaľ ide o neštandardné opatrenia menovej politiky, potvrdzujeme, že náš čistý nákup aktív by mal prebiehať súčasným tempom 60 mld. € za mesiac až do konca decembra 2017, v prípade potreby aj dlhšie, každopádne až dovtedy, kým sa podľa Rady guvernérov neprejaví trvalá zmena vývoja inflácie zodpovedajúca jej inflačnému cieľu. Popri čistom nákupe sa zároveň budú reinvestovať splátky istiny zo splatných cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív.

Naše menovopolitické opatrenia naďalej udržiavajú výrazne priaznivé podmienky financovania, ktoré sú predpokladom trvalej konvergencie miery inflácie smerom k úrovni nižšej, ale blízkej 2 % v strednodobom horizonte. Informácie získané od nášho posledného menovopolitického zasadania koncom apríla potvrdzujú výraznejšie tempo hospodárskej aktivity v eurozóne, ktorej expanzia by mala podľa projekcií o niečo predstihnúť očakávania. Riziká ohrozujúce výhľad hospodárskeho rastu v súčasnosti považujeme za celkovo vyvážené.

Hospodárska expanzia sa však ešte nepremieta do intenzívnejšej inflačnej dynamiky. Ukazovatele základnej inflácie zatiaľ zostávajú nevýrazné. Na zintenzívnenie základných inflačných tlakov a podporu celkovej inflácie v strednodobom horizonte je preto naďalej potrebná veľmi výrazná miera menovej akomodácie. V prípade zhoršenia výhľadu vývoja, alebo ak finančné podmienky prestanú zodpovedať ďalšiemu napredovaniu k trvalej zmene vývoja inflácie, sme pripravení rozšíriť program nákupu aktív či predĺžiť jeho trvanie.

Dovoľte mi teraz priblížiť vám, z čoho sme pri našom hodnotení vychádzali. Začnem ekonomickou analýzou. Reálny HDP eurozóny v prvom štvrťroku 2017 medzištvrťročne stúpol o 0,6 %, po 0,5 % v poslednom štvrťroku 2016. Aktuálne údaje, najmä výsledky prieskumov, i naďalej naznačujú stabilný, rovnomerne rozložený rast v najbližšom období. Účinky opatrení menovej politiky prispievajú k procesu oddlžovania a mali by i naďalej podporovať domáci dopyt. Predovšetkým oživovanie investičnej aktivity naďalej ťaží z veľmi priaznivých podmienok financovania a rastu ziskovosti podnikov. Rast zamestnanosti, ktorý je čiastočne výsledkom realizovaných reforiem na trhu práce, podporuje reálny disponibilný príjem a súkromnú spotrebu. Okrem toho globálne oživenie v čoraz väčšej miere podporuje obchodnú výmenu a vývoz z eurozóny. Perspektívu hospodárskeho rastu však naďalej tlmí pomalé tempo realizácie štrukturálnych reforiem, predovšetkým na trhu tovarov a služieb, a potreba zostávajúcich bilančných úprav vo viacerých sektoroch, a to i napriek priebežnému zlepšovaniu.

Toto hodnotenie sa v zásade odráža aj v júnových makroekonomických projekciách odborníkov Eurosystému pre eurozónu, zostavených koncom mája, ktoré sú podmienené plnou realizáciou všetkých našich menovopolitických opatrení. Ročný reálny HDP by sa mal podľa projekcií zvýšiť o 1,9 % v roku 2017, o 1,8 % v roku 2018 a o 1,7 % v roku 2019. V porovnaní s makroekonomickými projekciami odborníkov ECB z marca 2017 bola prognóza rastu reálneho HDP v rámci projekčného horizontu posunutá nahor.

Riziká ohrozujúce výhľad hospodárskeho rastu v eurozóne sa považujú za celkovo vyvážené. Na jednej strane momentálne kladná cyklická dynamika zvyšuje možnosť, že tempo hospodárskeho rastu predstihne očakávania. Na druhej strane stoja riziká pomalšieho rastu, ktoré súvisia predovšetkým s globálnymi faktormi.

Podľa rýchleho odhadu Eurostatu dosiahla ročná miera inflácie HICP eurozóny v máji 1,4 % (po 1,9 % v apríli a 1,5 % v marci). V súlade s očakávaniami nedávnu volatilitu miery inflácie zapríčinili najmä ceny energií a prechodný nárast cien služieb počas veľkonočných sviatkov. Čo sa týka budúceho vývoja, na základe súčasných cien ropných futures je pravdepodobné, že celková inflácia sa bude v najbližších mesiacoch naďalej pohybovať okolo súčasnej úrovne. Ukazovatele základnej inflácie zároveň zostávajú nízke a zatiaľ nevykazujú presvedčivé známky rastu, keďže domáci cenový a mzdový vývoj naďalej brzdia nevyužité zdroje. V strednodobom horizonte sa očakáva len postupný rast základnej inflácie, ktorý má ťažiť z našich menovopolitických opatrení, pokračujúcej hospodárskej expanzie a zodpovedajúcej postupnej absorpcie nevyužitých kapacít.

Toto hodnotenie sa v zásade odráža aj v júnových makroekonomických projekciách odborníkov Eurosystému pre eurozónu, podľa ktorých ročná miera inflácie HICP dosiahne 1,5 % v roku 2017, 1,3 % v roku 2018 a 1,6 % v roku 2019. V porovnaní s makroekonomickými projekciami odborníkov ECB z marca 2017 bol výhľad celkovej inflácie HICP upravený nadol, a to najmä v dôsledku nižších cien ropy.

Pokiaľ ide o menovú analýzu, menový agregát M3 naďalej rastie výrazným tempom, pričom jeho ročná miera rastu v apríli 2017 dosiahla 4,9 % (5,3 % v marci). Podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch ročný rast menového agregátu M3 podporovali najmä jeho najlikvidnejšie zložky: menový agregát M1 v apríli 2017 zaznamenal ročné tempo rastu 9,2 % (9,1 % v marci).

Oživenie rastu úverov súkromnému sektoru pozorované od začiatku roka 2014 pokračuje. Ročná miera rastu úverov nefinančným korporáciám sa v apríli 2017 zvýšila na 2,4 % (z 2,3 % v predchádzajúcom mesiaci), zatiaľ čo ročná miera rastu úverov domácnostiam v apríli zostala prevažne nezmenená na úrovni 2,4 %. Účinok opatrení menovej politiky prijatých od júna 2014 naďalej výraznou mierou prispieva k zlepšovaniu úverových podmienok pre podniky a domácnosti a prístupu k úverovým zdrojom (predovšetkým pre malé a stredné podniky) a tým aj k úverovým tokom v rámci celej eurozóny.

Porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy so signálmi vyplývajúcimi z menovej analýzy potvrdilo potrebu zachovať veľmi výraznú mieru menovej akomodácie na zabezpečenie trvalého návratu inflácie na úroveň nižšiu, ale blízku 2 %.

Pozitívny vplyv našich menovopolitických opatrení sa prejaví naplno len za predpokladu, že hospodársky rast v oveľa väčšej miere podporia aj ďalšie politické oblasti. Na zvýšenie odolnosti, zníženie štrukturálnej nezamestnanosti a podporu produktivity a potenciálnej hospodárskej produkcie je potrebné podstatne zrýchliť tempo realizácie štrukturálnych reforiem. Pokiaľ ide o rozpočtovú politiku, všetky krajiny by mali prospech zo zintenzívnenia snáh o viac prorastový charakter verejných financií. Dôsledné, transparentné a konzistentné uplatňovanie Paktu stability a rastu a postupu pri makroekonomickej nerovnováhe, z hľadiska časovej kontinuity i jednotlivých krajín, má pre zvýšenie odolnosti hospodárstva eurozóny naďalej zásadný význam.

Teraz sme pripravení odpovedať na vaše otázky.

Presné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá