European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

KONFERENCJA PRASOWA

Mario Draghi, prezes EBC
Vítor Constâncio, wiceprezes EBC
Tallin, 8 czerwca 2017

OŚWIADCZENIE WSTĘPNE

Szanowni Państwo, wspólnie z panem wiceprezesem mamy przyjemność powitać Państwa na naszej konferencji prasowej. Chciałbym podziękować prezesowi Hanssonowi za gościnne przyjęcie i wyrazić szczególną wdzięczność pracownikom banku centralnego Estonii za doskonałą organizację dzisiejszego posiedzenia Rady Prezesów. Przedstawimy teraz Państwu wyniki tego posiedzenia.

Na podstawie regularnej analizy ekonomicznej i monetarnej postanowiliśmy utrzymać podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. Oczekujemy, że stopy te pozostaną na obecnym poziomie przez dłuższy okres, zdecydowanie przekraczający horyzont czasowy zakupów aktywów netto. Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, Rada Prezesów potwierdza, że zakupy aktywów netto mają być prowadzone na obecnym poziomie 60 mld euro miesięcznie do końca grudnia 2017 roku, a w razie potrzeby jeszcze dłużej – w każdym razie tak długo, aż Rada stwierdzi trwałe dostosowanie ścieżki inflacji odpowiadające celowi inflacyjnemu. Równolegle z zakupami netto reinwestowane będą spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu aktywów.

Zastosowane przez nas środki polityki pieniężnej nadal pozwalają na utrzymanie bardzo korzystnych warunków finansowania, które są konieczne, by zapewnić stałe zbliżanie się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie. Informacje uzyskane od czasu naszego ostatniego posiedzenia monetarnego, które odbyło się pod koniec kwietnia, potwierdzają, że wzrost gospodarczy w strefie euro jest silniejszy i według projekcji jego dynamika ma być nieco wyższa, niż wcześniej oczekiwano. Naszym zdaniem pro- i antywzrostowe czynniki ryzyka obecnie zasadniczo się równoważą.

Jednocześnie ożywienie gospodarcze jeszcze nie przełożyło się na wyższą dynamikę inflacji. Miary inflacji bazowej na razie są wciąż niskie. Zatem wzmocnienie bazowej presji inflacyjnej i podtrzymanie inflacji ogółem w średnim okresie w dalszym ciągu wymaga bardzo łagodnej polityki pieniężnej. Jeżeli perspektywy się pogorszą lub jeśli warunki finansowe przestaną wskazywać na dalszy postęp w trwałym dostosowaniu ścieżki inflacji, jesteśmy przygotowani na zwiększenie skali programu skupu aktywów i/lub wydłużenie czasu jego prowadzenia.

Przedstawię teraz bardziej szczegółowo naszą ocenę sytuacji, poczynając od analizy ekonomicznej. W pierwszym kwartale 2017 realny PKB strefy euro wzrósł (kwartał do kwartału) o 0,6%, wobec 0,5% w ostatnim kwartale 2016. Napływające dane, zwłaszcza ankietowe, nadal wskazują na stabilny i powszechny wzrost w nadchodzącym okresie. Transmisja zastosowanych przez nas środków polityki pieniężnej ułatwiła proces delewarowania i powinna nadal wspierać popyt wewnętrzny. W ujęciu bardziej szczegółowym bardzo korzystne warunki finansowania i poprawa rentowności przedsiębiorstw nadal sprzyjają ożywieniu inwestycji. Wzrost zatrudnienia, wynikający m.in. z wcześniejszych reform rynku pracy, pobudza realne dochody do dyspozycji i spożycie prywatne. Ponadto ożywienie w gospodarce światowej coraz mocniej wspiera wymianę handlową i eksport strefy euro. Perspektywy wzrostu gospodarczego są jednak nadal osłabiane przez powolne tempo reform strukturalnych, zwłaszcza na rynkach produktów, oraz – mimo ciągłej poprawy – potrzebę dalszych dostosowań bilansowych w różnych sektorach.

Taka ocena jest zasadniczo zgodna z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów Eurosystemu dla strefy euro z czerwca 2017, które odzwierciedlają stan na koniec maja i są oparte na założeniu pełnego wdrożenia wszystkich środków polityki pieniężnej EBC. Według projekcji roczny realny PKB wzrośnie w 2017 o 1,9%, w 2018 o 1,8%, zaś w 2019 o 1,7%. W porównaniu z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów EBC z marca 2017 perspektywy wzrostu realnego PKB w całym horyzoncie czasowym zrewidowano w górę.

Uważa się, że pro- i antywzrostowe czynniki ryzyka w strefie euro zasadniczo się równoważą. Z jednej strony obecna dodatnia dynamika związana z cyklem koniunkturalnym zwiększa prawdopodobieństwo, że ożywienie gospodarcze będzie silniejsze, niż oczekiwano. Z drugiej strony nadal występują czynniki spadkowe, związane głównie z uwarunkowaniami globalnymi.

Według szybkich szacunków Eurostatu roczna inflacja HICP w strefie euro w maju wyniosła 1,4%, wobec 1,9% w kwietniu i 1,5% w marcu. Zgodnie z oczekiwaniami obserwowana ostatnio zmienność inflacji wynikała głównie z cen energii i przejściowych wzrostów cen usług w okresie Wielkanocy. Jeśli chodzi o dalsze perspektywy, na podstawie aktualnych cen terminowych ropy oczekuje się, że w nadchodzących miesiącach inflacja ogółem utrzyma się na poziomie zbliżonym do obecnego. Jednocześnie, z powodu hamującego wpływu niewykorzystanych zasobów na procesy płacowo-cenowe w strefie euro, miary inflacji bazowej są nadal niskie i nie pojawiły się jeszcze przekonujące oznaki, by zaczęły odbijać. Wzrost inflacji bazowej w średnim okresie ma być powolny; pobudzać go będą zastosowane przez nas środki polityki pieniężnej, postępujące ożywienie gospodarcze i towarzyszące mu stopniowe zmniejszanie się niewykorzystanych mocy produkcyjnych.

Taka ocena jest również zasadniczo zgodna z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów Eurosystemu dla strefy euro z czerwca 2017, według których roczna inflacja HICP ma wynieść 1,5% w 2017, 1,3% w 2018 i 1,6% w 2019. W porównaniu z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów EBC z marca 2017 prognozy inflacji HICP ogółem zostały zrewidowane w dół, głównie w związku z niższymi cenami ropy naftowej.

W dziedzinie analizy monetarnej podaż szerokiego pieniądza (agregat M3) nadal rośnie w szybkim tempie: w kwietniu 2017 jej roczna dynamika wyniosła 4,9%, wobec 5,3% w marcu. Podobnie jak w poprzednich miesiącach głównym czynnikiem tego wzrostu były najbardziej płynne składowe M3 – roczna dynamika wąskiego agregatu M1 w kwietniu wyniosła 9,2%, wobec 9,1% w marcu.

Nadal trwa poprawa dynamiki kredytów dla sektora prywatnego, obserwowana od początku 2014 roku. W kwietniu 2017 roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła do 2,4%, z 2,3% w poprzednim miesiącu, podczas gdy roczna dynamika kredytów dla gospodarstw domowych pozostała na niezmienionym poziomie 2,4%. Transmisja środków polityki pieniężnej wprowadzonych od czerwca 2014 nadal wyraźnie wspiera poprawę warunków zaciągania kredytów przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe oraz dostępność finansowania, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, a zatem – akcję kredytową w całej strefie euro.

Podsumowując, zestawienie wyników analizy ekonomicznej z sygnałami płynącymi z analizy monetarnej potwierdziło, że aby zapewnić trwały powrót stopy inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2%, należy utrzymać bardzo łagodną politykę pieniężną.

Jeśli z wprowadzonych przez nas środków mają wyniknąć maksymalne korzyści, konieczny jest znacznie bardziej zdecydowany wkład we wzmacnianie wzrostu gospodarczego również ze strony innych obszarów polityki. W celu zwiększenia odporności gospodarki, zmniejszenia bezrobocia strukturalnego oraz pobudzenia wydajności i wzrostu produktu potencjalnego należy znacznie przyspieszyć realizację reform strukturalnych. W kwestii polityki fiskalnej we wszystkich krajach należałoby zwiększyć wysiłki na rzecz uzyskania struktury finansów publicznych bardziej sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu. Dla wzmocnienia odporności gospodarki strefy euro nadal potrzebna jest pełna, przejrzysta i konsekwentna realizacja paktu stabilności i wzrostu oraz procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej we wszystkich krajach.

Teraz odpowiemy na Państwa pytania.

Dokładny tekst uzgodniony przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami