European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 6 февруари 2015 г.

10 февруари 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 6 февруари 2015 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,3 млрд. евро до 243,8 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През седмицата Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,9 млрд. евро до 374,4 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 0,5 млрд. евро до 1004,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) отбелязват намаление с 21 млрд. евро до 55,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 21,2 млрд. евро до 521,3 млрд. евро. На 4 февруари 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 163,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 151,8 млрд. евро със седемдневен матуритет.

През седмицата 10,8 млрд. евро от операция по дългосрочно рефинансиране са изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,5 млрд. евро (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 35,8 млрд. евро (при 36,6 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,5 млрд. евро до 226,6 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 6 февруари 2015 г. Разлика спрямо 30 януари 2015 г. – покупки Разлика спрямо 30 януари 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 27,3 млрд. евро - 0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 12,7 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 42,9 млрд. евро 2,7 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 2,7 млрд. евро 0,3 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 140,9 млрд. евро - 3,3 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 6,3 млрд. евро до 233,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 343 867 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 273 069 −658
2.1 Вземания от МВФ 79 881 −1 381
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 193 187 724
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 34 233 −1 317
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 827 1 230
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 827 1 230
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 557 099 −22 547
5.1 Основни операции по рефинансиране 151 768 −12 053
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 404 788 −10 820
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 517 300
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 26 26
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 64 566 2 432
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 600 985 −2 373
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 226 599 −508
7.2 Други ценни книжа 374 386 −1 865
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 665 −50
9 Други активи 229 901 −8 461
Общо активи 2 150 212 −31 742
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 004 694 464
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 269 510 4 987
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 233 704 6 319
2.2 Депозитно улеснение 35 802 −755
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 −578
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 388 −169
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 88 426 −23 022
5.1 Сектор „Държавно управление“ 55 236 −21 048
5.2 Други задължения 33 190 −1 974
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 75 904 −8 474
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 479 −61
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 673 −1 655
8.1 Депозити, салда и други задължения 5 673 −1 655
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 374 0
10 Други задължения 216 402 −4 031
11 Сметки за преоценка 330 898 0
12 Капитал и резерви 95 464 219
Общо пасиви 2 150 212 −31 742
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите