European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 6 februari 2015

10 februari 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 6 februari 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,3 miljard naar EUR 243,8 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

Gedurende de week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,9 miljard naar EUR 374,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,5 miljard naar EUR 1.004,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 21 miljard naar EUR 55,2 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 21,2 miljard naar EUR 521,3 miljard. Op woensdag 4 februari 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 163,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 151,8 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Gedurende de week werd van een langerlopende herfinancieringstransactie EUR 10,8 miljard vóór de vervaldatum terugbetaald.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 0,5 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 35,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 36,6 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,5 miljard naar EUR 226,6 miljard. De hieronderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 6 februari 2015 Verschil ten opzichte van 30 januari 2015 – Aankopen Verschil ten opzichte van 30 januari 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 27,3 miljard - EUR 0,2 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 12,7 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 42,9 miljard EUR 2,7 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 2,7 miljard EUR 0,3 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 140,9 miljard - EUR 3,3 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 6,3 miljard naar EUR 233,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 343.867 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 273.069 −658
2.1 Vorderingen op het IMF 79.881 −1.381
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 193.187 724
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 34.233 −1.317
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.827 1.230
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.827 1.230
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 557.099 −22.547
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 151.768 −12.053
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 404.788 −10.820
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 517 300
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 26 26
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 64.566 2.432
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 600.985 −2.373
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 226.599 −508
7.2 Overige waardepapieren 374.386 −1.865
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.665 −50
9 Overige activa 229.901 −8.461
Totaal activa 2.150.212 −31.742
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.004.694 464
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 269.510 4.987
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 233.704 6.319
2.2 Depositofaciliteit 35.802 −755
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 3 −578
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.388 −169
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 88.426 −23.022
5.1 Overheid 55.236 −21.048
5.2 Overige verplichtingen 33.190 −1.974
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 75.904 −8.474
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.479 −61
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.673 −1.655
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.673 −1.655
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.374 0
10 Overige passiva 216.402 −4.031
11 Herwaarderingsrekeningen 330.898 0
12 Kapitaal en reserves 95.464 219
Totaal passiva 2.150.212 −31.742
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media