European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 6. februar 2015

10. februar 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 6. februar 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,3 mia. euro til 243,8 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I løbet af ugen gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,9 mia. euro til 374,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,5 mia. euro til 1.004,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 21 mia. euro til 55,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 21,2 mia. euro til 521,3 mia. euro. Onsdag den 4. februar 2015 udløb en primær markedsoperation på 163,8 mia. euro, og en ny på 151,8 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 10,8 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,5 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 35,8 mia. euro (mod 36,6 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,5 mia. euro til 226,6 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 6. februar 2015 Ændring i forhold til 30. januar 2015 – Opkøb Ændring i forhold til 30. januar 2015 – Indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 27,3 mia. - EUR 0,2 mia.
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 12,7 mia. - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 42,9 mia. EUR 2,7 mia. -
Programmet til opkøb af asset-backed securities EUR 2,7 mia. EUR 0,3 mia. -
Securities Markets Programme EUR 140,9 mia. - EUR 3,3 mia.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 6,3 mia. euro til 233,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 343.867 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 273.069 −658
2.1 Tilgodehavender hos IMF 79.881 −1.381
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 193.187 724
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 34.233 −1.317
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.827 1.230
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.827 1.230
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 557.099 −22.547
5.1 Primære markedsoperationer 151.768 −12.053
5.2 Langfristede markedsoperationer 404.788 −10.820
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 517 300
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 26 26
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 64.566 2.432
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 600.985 −2.373
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 226.599 −508
7.2 Andre værdipapirer 374.386 −1.865
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.665 −50
9 Andre aktiver 229.901 −8.461
Aktiver i alt 2.150.212 −31.742
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.004.694 464
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 269.510 4.987
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 233.704 6.319
2.2 Indlånsfacilitet 35.802 −755
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 3 −578
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.388 −169
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 88.426 −23.022
5.1 Offentlig forvaltning og service 55.236 −21.048
5.2 Andre forpligtelser 33.190 −1.974
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 75.904 −8.474
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.479 −61
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.673 −1.655
8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.673 −1.655
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.374 0
10 Andre forpligtelser 216.402 −4.031
11 Revalueringskonti 330.898 0
12 Kapital og reserver 95.464 219
Passiver i alt 2.150.212 −31.742
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt