European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 6. februārī

2015.10.02.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 6. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 243.8 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.9 mljrd. euro (līdz 374.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 1 004.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 21 mljrd. euro (līdz 55.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 21.2 mljrd. euro (līdz 521.3 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 4. februārī, galvenajai refinansēšanas operācijai 163.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 151.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 10.8 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijā saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 35.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 36.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 226.6 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 6. februārī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 30. janvāri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 30. janvāri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 27.3 mljrd. euro 0.2 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 12.7 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 42.9 mljrd. euro 2.7 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 2.7 mljrd. euro 0.3 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 140.9 mljrd. euro 3.3 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 6.3 mljrd. euro (līdz 233.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 343,867 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 273,069 −658
2.1 SVF debitoru parādi 79,881 −1,381
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 193,187 724
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 34,233 −1,317
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,827 1,230
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,827 1,230
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 557,099 −22,547
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 151,768 −12,053
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 404,788 −10,820
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 517 300
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 26 26
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 64,566 2,432
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 600,985 −2,373
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 226,599 −508
7.2 Pārējie vērtspapīri 374,386 −1,865
8 Valdības parāds euro 26,665 −50
9 Pārējie aktīvi 229,901 −8,461
Kopā aktīvi 2,150,212 −31,742
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1,004,694 464
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 269,510 4,987
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 233,704 6,319
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 35,802 −755
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 3 −578
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,388 −169
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 88,426 −23,022
5.1 Saistības pret valdību 55,236 −21,048
5.2 Pārējās saistības 33,190 −1,974
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 75,904 −8,474
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,479 −61
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5,673 −1,655
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5,673 −1,655
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,374 0
10 Pārējās saistības 216,402 −4,031
11 Pārvērtēšanas konti 330,898 0
12 Kapitāls un rezerves 95,464 219
Kopā pasīvi 2,150,212 −31,742
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem