European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 6. februarja 2015

10. februar 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 6. februarja 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,3 milijarde EUR na 243,8 milijarde EUR.

Eurosistem ni v tem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,9 milijarde EUR na 374,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,5 milijarde EUR na 1.004,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 21 milijard EUR na 55,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 21,2 milijarde EUR na 521,3 milijarde EUR. V sredo, 4. februarja 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 163,8 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 151,8 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 10,8 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,5 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 35,8 milijarde EUR (v primerjavi s 36,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,5 milijarde EUR na 226,6 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 6. februarja 2015 Razlika od 30. januarja 2015 – kupljeno Razlika od 30. januarja 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 27,3 milijarde EUR - 0,2 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 12,7 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 42,9 milijarde EUR 2,7 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 2,7 milijarde EUR 0,3 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 140,9 milijarde EUR - 3,3 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 6,3 milijarde EUR na 233,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 343.867 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 273.069 −658
2.1 Terjatve do MDS 79.881 −1.381
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 193.187 724
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 34.233 −1.317
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.827 1.230
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.827 1.230
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 557.099 −22.547
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 151.768 −12.053
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 404.788 −10.820
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 517 300
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 26 26
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 64.566 2.432
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 600.985 −2.373
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 226.599 −508
7.2 Drugi vrednostni papirji 374.386 −1.865
8 Dolg širše države v EUR 26.665 −50
9 Druga sredstva 229.901 −8.461
Skupaj sredstva 2.150.212 −31.742
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.004.694 464
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 269.510 4.987
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 233.704 6.319
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 35.802 −755
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 3 −578
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.388 −169
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 88.426 −23.022
5.1 Širša država 55.236 −21.048
5.2 Druge obveznosti 33.190 −1.974
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 75.904 −8.474
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.479 −61
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.673 −1.655
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.673 −1.655
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.374 0
10 Druge obveznosti 216.402 −4.031
11 Računi prevrednotenja 330.898 0
12 Kapital in rezerve 95.464 219
Skupaj obveznosti 2.150.212 −31.742
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije