European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 6. februáru 2015

10. februára 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 6. februára 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,3 mld. EUR na 243,8 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,9 mld. EUR na 374,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 0,5 mld. EUR na 1 004,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 21 mld. EUR na 55,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 21,2 mld. EUR na 521,3 mld. EUR. V stredu 4. februára 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 163,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 151,8 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

V priebehu sledovaného týždňa bolo z predchádzajúcej dlhodobejšej refinančnej operácie predčasne splatených 10,8 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,5 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 35,8 mld. EUR (v porovnaní s 36,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa znížil o 0,5 mld. EUR na 226,6 mld. EUR Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 6. februáru 2015 Zmena oproti 30. januáru 2015: nákup Zmena oproti 30. januáru 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 27,3 mld. EUR 0,2 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 12,7 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 42,9 mld. EUR 2,7 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 2,7 mld. EUR 0,3 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 140,9 mld. EUR 3,3 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 6,3 mld. EUR na 233,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 343 867 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 273 069 −658
2.1 Pohľadávky voči MMF 79 881 −1 381
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 193 187 724
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 34 233 −1 317
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 827 1 230
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 827 1 230
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 557 099 −22 547
5.1 Hlavné refinančné operácie 151 768 −12 053
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 404 788 −10 820
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 517 300
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 26 26
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 64 566 2 432
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 600 985 −2 373
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 226 599 −508
7.2 Ostatné cenné papiere 374 386 −1 865
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 665 −50
9 Ostatné aktíva 229 901 −8 461
Aktíva spolu 2 150 212 −31 742
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 004 694 464
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 269 510 4 987
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 233 704 6 319
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 35 802 −755
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 3 −578
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 388 −169
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 88 426 −23 022
5.1 Verejná správa 55 236 −21 048
5.2 Ostatné záväzky 33 190 −1 974
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 75 904 −8 474
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 479 −61
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 673 −1 655
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 673 −1 655
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 56 374 0
10 Ostatné pasíva 216 402 −4 031
11 Účty precenenia 330 898 0
12 Základné imanie a rezervy 95 464 219
Pasíva spolu 2 150 212 −31 742
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá