European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 6 lutego 2015 r.

10 lutego 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 6 lutego 2015 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,3 mld EUR do poziomu 243,8 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,9 mld EUR do poziomu 374,4 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,5 mld EUR do poziomu 1004,7 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 21 mld EUR do poziomu 55,2 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 21,2 mld EUR do poziomu 521,3 mld EUR. W środę 4 lutego 2015 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 163,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 151,8 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym spłacono przed terminem zapadalności kwotę 10,8 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,5 mld EUR (wobec 0,2 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 35,8 mld EUR (wobec 36,6 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,5 mld EUR do poziomu 226,6 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 6.02.2015 Różnica wobec 30.01.2015 – zakup Różnica wobec 30.01.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 27,3 mld EUR 0,2 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 12,7 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 42,9 mld EUR 2,7 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 2,7 mld EUR 0,3 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 140,9 mld EUR 3,3 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 6,3 mld EUR do poziomu 233,7 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 343.867 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 273.069 −658
2.1 Należności od MFW 79.881 −1.381
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 193.187 724
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 34.233 −1.317
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.827 1.230
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.827 1.230
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 557.099 −22.547
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 151.768 −12.053
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 404.788 −10.820
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 517 300
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 26 26
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 64.566 2.432
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 600.985 −2.373
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 226.599 −508
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 374.386 −1.865
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.665 −50
9 Pozostałe aktywa 229.901 −8.461
Aktywa razem 2.150.212 −31.742
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.004.694 464
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 269.510 4.987
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 233.704 6.319
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 35.802 −755
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 −578
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.388 −169
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 88.426 −23.022
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 55.236 −21.048
5.2 Pozostałe zobowiązania 33.190 −1.974
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 75.904 −8.474
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.479 −61
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.673 −1.655
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.673 −1.655
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.374 0
10 Pozostałe pasywa 216.402 −4.031
11 Różnice z wyceny 330.898 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.464 219
Pasywa razem 2.150.212 −31.742
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami