Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 16 май 2008 г.

20 май 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 19 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 16 май 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 1 млрд. евро до 160,8 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на eврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1,6 млрд. евро до 112,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 2,4 млрд. евро до 671,1 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 11 млрд. евро до 65,4 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 42 млрд. евро до 486,4 млрд. евро. На 14 май 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 150 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 191,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е с почти нулева стойност (при 0,5 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 38,3 млрд. евро до 233,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 209 609 −19
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 138 408 1 084
2.1 Вземания от МВФ 9 433 703
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 128 975 381
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 47 793 −411
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 321 −82
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 321 −82
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 486 640 41 598
5.1 Основни операции по рефинансиране 191 499 41 497
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 295 026 2
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 115 101
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −2
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 33 932 −643
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 112 212 1 604
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 38 010 1
9 Други активи 358 954 4 884
Общо активи 1 440 879 48 016
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 671 118 −2 406
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 233 356 37 876
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 233 151 38 310
2.2 Депозитно улеснение 46 −432
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 159 −2
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 172 −2
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 72 899 11 311
5.1 Сектор „Държавно управление“ 65 377 11 062
5.2 Други задължения 7 522 249
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 65 963 288
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 852 401
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 18 396 −703
8.1 Депозити, салда и други задължения 18 396 −703
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 148 0
10 Други задължения 143 806 1 136
11 Сметки за преоценка 156 231 0
12 Капитал и резерви 71 938 115
Общо пасиви 1 440 879 48 016
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите