Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 16 mei 2008

20 mei 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 16 mei 2008 was de daling van EUR 19 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 1 miljard naar EUR 160,8 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,6 miljard naar EUR 112,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,4 miljard naar EUR 671,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 11 miljard naar EUR 65,4 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 42 miljard naar EUR 486,4 miljard. Op woensdag 14 mei 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 150 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 191,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 0,1 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) vrijwel nihil was (vergeleken met EUR 0,5 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 38,3 miljard naar EUR 233,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 209.609 −19
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 138.408 1.084
2.1 Vorderingen op het IMF 9.433 703
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 128.975 381
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 47.793 −411
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.321 −82
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.321 −82
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 486.640 41.598
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 191.499 41.497
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 295.026 2
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 115 101
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 −2
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 33.932 −643
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 112.212 1.604
8 Overheidsschuld, luidende in euro 38.010 1
9 Overige activa 358.954 4.884
Totaal activa 1.440.879 48.016
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 671.118 −2.406
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 233.356 37.876
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 233.151 38.310
2.2 Depositofaciliteit 46 −432
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 159 −2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 172 −2
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 72.899 11.311
5.1 Overheid 65.377 11.062
5.2 Overige verplichtingen 7.522 249
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 65.963 288
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.852 401
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 18.396 −703
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 18.396 −703
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.148 0
10 Overige passiva 143.806 1.136
11 Herwaarderingsrekeningen 156.231 0
12 Kapitaal en reserves 71.938 115
Totaal passiva 1.440.879 48.016
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media