Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 16. maja 2008

20. maj 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 16. maja 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 19 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 1 milijardo EUR na 160,8 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,6 milijarde EUR na 112,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,4 milijarde EUR na 671,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 11 milijard EUR na 65,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 42 milijard EUR na 486,4 milijarde EUR. V sredo, 14. maja 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 150 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 191,5 milijarde EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašalo 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,5 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 38,3 milijarde EUR na 233,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 209.609 −19
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 138.408 1.084
2.1 Terjatve do MDS 9.433 703
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 128.975 381
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 47.793 −411
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.321 −82
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.321 −82
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 486.640 41.598
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 191.499 41.497
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 295.026 2
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 115 101
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 −2
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 33.932 −643
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 112.212 1.604
8 Dolg širše države v EUR 38.010 1
9 Druga sredstva 358.954 4.884
Skupaj sredstva 1.440.879 48.016
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 671.118 −2.406
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 233.356 37.876
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 233.151 38.310
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 46 −432
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 159 −2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 172 −2
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 72.899 11.311
5.1 Širša država 65.377 11.062
5.2 Druge obveznosti 7.522 249
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 65.963 288
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.852 401
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 18.396 −703
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 18.396 −703
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.148 0
10 Druge obveznosti 143.806 1.136
11 Računi prevrednotenja 156.231 0
12 Kapital in rezerve 71.938 115
Skupaj obveznosti 1.440.879 48.016
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije