Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 16. máju 2008

20. mája 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 16. mája 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 19 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 1 mld. EUR na 160,8 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) vzrástol o 1,6 mld. EUR na 112,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 2,4 mld. EUR na 671,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 11 mld. EUR na 65,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 42 mld. EUR na 486,4 mld. EUR. V stredu 14. mája 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 150 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 191,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 38,3 mld. EUR na 233,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 209 609 −19
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 138 408 1 084
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 433 703
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 128 975 381
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 47 793 −411
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 321 −82
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 321 −82
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 486 640 41 598
5.1 Hlavné refinančné obchody 191 499 41 497
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 295 026 2
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 115 101
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 −2
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 33 932 −643
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 112 212 1 604
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 38 010 1
9 Ostatné aktíva 358 954 4 884
Úhrn aktív 1 440 879 48 016
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 671 118 −2 406
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 233 356 37 876
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 233 151 38 310
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 46 −432
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 159 −2
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 172 −2
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 72 899 11 311
5.1 Verejná správa 65 377 11 062
5.2 Ostatné záväzky 7 522 249
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 65 963 288
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 852 401
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 18 396 −703
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 18 396 −703
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 148 0
10 Ostatné pasíva 143 806 1 136
11 Účty precenenia 156 231 0
12 Kapitál a rezervy 71 938 115
Úhrn pasív 1 440 879 48 016
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá