Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 16. maijā

2008. gada 20. maijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 16. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 19 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 1 mljrd. euro (līdz 160.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.6 mljrd. euro (līdz 112.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.4 mljrd. euro (līdz 671.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 11 mljrd. euro (līdz 65.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 42 mljrd. euro (līdz 486.4 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 14. maijā galvenajai refinansēšanas operācijai 150 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 191.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.5 mljrd. euro ).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 38.3 mljrd. euro (līdz 233.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 209,609 −19
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 138,408 1,084
2.1 SVF debitoru parādi 9,433 703
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 128,975 381
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 47,793 −411
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,321 −82
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,321 −82
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 486,640 41,598
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 191,499 41,497
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 295,026 2
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 115 101
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 −2
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 33,932 −643
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 112,212 1,604
8 Valdības parāds euro 38,010 1
9 Pārējie aktīvi 358,954 4,884
Kopā aktīvi 1,440,879 48,016
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 671,118 −2,406
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 233,356 37,876
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 233,151 38,310
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 46 −432
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 159 −2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 172 −2
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 72,899 11,311
5.1 Saistības pret valdību 65,377 11,062
5.2 Pārējās saistības 7,522 249
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 65,963 288
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,852 401
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,396 −703
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 18,396 −703
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,148 0
10 Pārējās saistības 143,806 1,136
11 Pārvērtēšanas konti 156,231 0
12 Kapitāls un rezerves 71,938 115
Kopā pasīvi 1,440,879 48,016
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem