Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 16 maja 2008 r.

20 maja 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 16 maja 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 19 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 1 mld euro do poziomu 160,8 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,6 mld euro do poziomu 112,2 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,4 mld euro do poziomu 671,1 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 11 mld euro do poziomu 65,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 42 mld euro do poziomu 486,4 mld euro. W środę, 14 maja 2008 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 150 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 191,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zera (w porównaniu z 0,5 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 38,3 mld euro do poziomu 233,2 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 209.609 −19
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 138.408 1.084
2.1 Należności od MFW 9.433 703
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 128.975 381
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 47.793 −411
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 15.321 −82
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.321 −82
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 486.640 41.598
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 191.499 41.497
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 295.026 2
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 115 101
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −2
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 33.932 −643
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 112.212 1.604
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 38.010 1
9 Pozostałe aktywa 358.954 4.884
Aktywa razem 1.440.879 48.016
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 671.118 −2.406
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 233.356 37.876
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 233.151 38.310
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 46 −432
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 159 −2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 172 −2
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 72.899 11.311
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 65.377 11.062
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.522 249
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 65.963 288
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 1.852 401
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 18.396 −703
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 18.396 −703
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.148 0
10 Pozostałe zobowiązania 143.806 1.136
11 Różnice z aktualizacji wyceny 156.231 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.938 115
Pasywa razem 1.440.879 48.016
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami