SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 16. maj 2008

20. maj 2008

I ugen, der sluttede den 16. maj 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 19 mio. euro som følge af en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 1 mia. euro til 160,8 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,6 mia. euro til 112,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2,4 mia. euro til 671,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 11 mia. euro til 65,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 42 mia. euro til 486,4 mia. euro. Onsdag den 14. maj 2008 udløb en primær markedsoperation på 150 mia. euro, og en ny på 191,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde praktisk taget nul (mod 0,5 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 38,3 mia. euro til 233,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 209.609 −19
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 138.408 1.084
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.433 703
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 128.975 381
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 47.793 −411
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.321 −82
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.321 −82
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 486.640 41.598
5.1 Primære markedsoperationer 191.499 41.497
5.2 Langfristede markedsoperationer 295.026 2
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 115 101
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 −2
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 33.932 −643
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 112.212 1.604
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 38.010 1
9 Andre aktiver 358.954 4.884
Aktiver i alt 1.440.879 48.016
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 671.118 −2.406
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 233.356 37.876
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 233.151 38.310
2.2 Indlånsfacilitet 46 −432
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 159 −2
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 172 −2
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 72.899 11.311
5.1 Offentlig forvaltning og service 65.377 11.062
5.2 Andre forpligtelser 7.522 249
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 65.963 288
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.852 401
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 18.396 −703
8.1 Indlån og andre forpligtelser 18.396 −703
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.148 0
10 Andre forpligtelser 143.806 1.136
11 Revalueringskonti 156.231 0
12 Kapital og reserver 71.938 115
Passiver i alt 1.440.879 48.016
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt