European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 2 december

6 december 2005

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 2 december 2005 motsvarade minskningen på 108 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 164,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av marknadsnoterade värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 93,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 9,7 miljarder EUR till 547,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 19,7 miljarder EUR till 42,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 4,8 miljarder EUR till 396,2 miljarder EUR. Onsdagen den 30 november 2005 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 311 miljarder EUR och ersattes med en ny på 306,5 miljarder EUR. Torsdagen den 1 december 2005 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 30 miljarder EUR och ersattes med en ny på 30 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var i stor sett noll (ungefär som förra veckan) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,3 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR förra veckan).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 4,5 miljarder EUR till 158 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 148.551 −108
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 157.659 −2.048
2.1 Fordringar på IMF 19.019 −56
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 138.640 −1.992
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 21.409 1.175
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 9.078 −21
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 9.078 −21
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 396.512 −4.536
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 306.499 −4.501
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 90.000 −2
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 5 4
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 8 −37
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 3.065 −395
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 93.510 888
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 40.758 0
9 Övriga tillgångar 142.996 1.344
Summa tillgångar 1.013.538 −3.701
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 547.897 9.718
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 158.322 4.791
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 157.998 4.531
2.2 Inlåningsfacilitet 324 261
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 −1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 242 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 50.803 −19.361
5.1 Offentliga sektorn 42.903 −19.670
5.2 Övriga skulder 7.900 309
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 12.002 619
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 458 143
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.605 −712
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.605 −712
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.885 0
10 Övriga skulder 67.156 1.099
11 Värderegleringskonton 103.749 0
12 Eget kapital 58.419 2
Summa skulder 1.013.538 −3.701
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media