European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
na dan 2. decembra 2005

6. december 2005

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 2. decembra 2005, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 108 milijonov EUR, kar odraža prodajo zlata, ki sta jo izvedli dve centralni banki Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,3 milijarde EUR na 164,1 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,9 milijarde EUR na 93,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 9,7 milijarde EUR na 547,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 19,7 milijarde EUR na 42,9 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 4,8 milijarde EUR na 396,2 milijarde EUR. V sredo, 30. novembra 2005, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 311 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 306,5 milijarde EUR. V četrtek, 1. decembra 2004, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 30 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 30 milijard EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) je bilo skoraj enako nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) znašalo 0,3 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 4,5 milijarde EUR na 158 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 148.551 −108
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 157.659 −2.048
2.1 Terjatve do MDS 19.019 −56
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 138.640 −1.992
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 21.409 1.175
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 9.078 −21
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 9.078 −21
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 396.512 −4.536
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 306.499 −4.501
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 90.000 −2
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 5 4
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 8 −37
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.065 −395
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 93.510 888
8 Dolg širše države v EUR 40.758 0
9 Druga sredstva 142.996 1.344
Skupaj sredstva 1.013.538 −3.701
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 547.897 9.718
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 158.322 4.791
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 157.998 4.531
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 324 261
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 −1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 242 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 50.803 −19.361
5.1 Širša država 42.903 −19.670
5.2 Druge obveznosti 7.900 309
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 12.002 619
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 458 143
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.605 −712
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.605 −712
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.885 0
10 Druge obveznosti 67.156 1.099
11 Računi prevrednotenja 103.749 0
12 Kapital in rezerve 58.419 2
Skupaj obveznosti 1.013.538 −3.701
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije