European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 2. december 2005

6. december 2005

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 2. december 2005, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 108 mio. euro som følge af to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,3 mia. euro til 164,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,9 mia. euro til 93,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 9,7 mia. euro til 547,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 19,7 mia. euro til 42,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 4,8 mia. euro til 396,2 mia. euro. Onsdag den 30. november 2005 udløb en primær markedsoperation på 311 mia. euro, og en ny på 306,5 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 1. december 2005 udløb en langfristet markedsoperation på 30 mia. euro, og en ny på 30 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,3 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 4,5 mia. euro til 158 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 148.551 −108
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 157.659 −2.048
2.1 Tilgodehavender hos IMF 19.019 −56
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 138.640 −1.992
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 21.409 1.175
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 9.078 −21
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 9.078 −21
4.2 Tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 396.512 −4.536
5.1 Primære markedsoperationer 306.499 −4.501
5.2 Langfristede markedsoperationer 90.000 −2
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 5 4
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 8 −37
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 3.065 −395
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 93.510 888
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 40.758 0
9 Andre aktiver 142.996 1.344
Aktiver i alt 1.013.538 −3.701
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 547.897 9.718
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 158.322 4.791
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 157.998 4.531
2.2 Indlånsfacilitet 324 261
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 −1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 242 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 50.803 −19.361
5.1 Offentlig forvaltning og service 42.903 −19.670
5.2 Andre forpligtelser 7.900 309
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 12.002 619
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 458 143
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.605 −712
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.605 −712
8.2 Forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.885 0
10 Andre forpligtelser 67.156 1.099
11 Revalueringskonti 103.749 0
12 Kapital og reserver 58.419 2
Passiver i alt 1.013.538 −3.701
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt