European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 2 december 2005

6 december 2005

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 2 december 2005 was de daling van EUR 108 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,3 miljard naar EUR 164,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,9 miljard naar EUR 93,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 9,7 miljard naar EUR 547,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 19,7 miljard naar EUR 42,9 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 4,8 miljard naar EUR 396,2 miljard. Op woensdag 30 november 2005 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 311 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 306,5 miljard verrekend. Op donderdag 1 december 2005 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 30 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 30 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 4,5 miljard naar EUR 158 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 148.551 −108
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 157.659 −2.048
2.1 Vorderingen op het IMF 19.019 −56
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 138.640 −1.992
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 21.409 1.175
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 9.078 −21
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 9.078 −21
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 396.512 −4.536
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 306.499 −4.501
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 90.000 −2
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 5 4
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 8 −37
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.065 −395
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 93.510 888
8 Overheidsschuld, luidende in euro 40.758 0
9 Overige activa 142.996 1.344
Totaal activa 1.013.538 −3.701
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 547.897 9.718
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 158.322 4.791
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 157.998 4.531
2.2 Depositofaciliteit 324 261
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 −1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 242 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 50.803 −19.361
5.1 Overheid 42.903 −19.670
5.2 Overige verplichtingen 7.900 309
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 12.002 619
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 458 143
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.605 −712
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.605 −712
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.885 0
10 Overige passiva 67.156 1.099
11 Herwaarderingsrekeningen 103.749 0
12 Kapitaal en reserves 58.419 2
Totaal passiva 1.013.538 −3.701
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media