European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 2 grudnia 2005 r.

6 grudnia 2005 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 2 grudnia 2005 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 108 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,3 mld euro do poziomu 164,1 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,9 mld euro do poziomu 93,5 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 9,7 mld euro do poziomu 547,9 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 19,7 mld euro do poziomu 42,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 4,8 mld euro do poziomu 396,2 mld euro. W środę, 30 listopada 2005 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 311 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 306,5 mld euro. W czwartek, 1 grudnia 2005 r., przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 30 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 30 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zeru (podobnie jak w ubiegłym tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,3 mld euro (w porównaniu z 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 4,5 mld euro do poziomu 158 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 148.551 −108
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 157.659 −2.048
2.1 Należności od MFW 19.019 −56
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 138.640 −1.992
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 21.409 1.175
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 9.078 −21
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 9.078 −21
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 396.512 −4.536
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 306.499 −4.501
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 90.000 −2
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 5 4
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 8 −37
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 3.065 −395
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 93.510 888
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 40.758 0
9 Pozostałe aktywa 142.996 1.344
Aktywa razem 1.013.538 −3.701
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 547.897 9.718
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 158.322 4.791
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 157.998 4.531
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 324 261
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 242 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 50.803 −19.361
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 42.903 −19.670
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.900 309
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 12.002 619
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 458 143
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 8.605 −712
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 8.605 −712
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.885 0
10 Pozostałe zobowiązania 67.156 1.099
11 Różnice z aktualizacji wyceny 103.749 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 58.419 2
Pasywa razem 1.013.538 −3.701
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami