European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2005. gada 2. decembrī

2005. gada 6. decembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2005. gada 2. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 108 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 164.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 93.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 9.7 mljrd. euro (līdz 547.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 19.7 mljrd. euro (līdz 42.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 4.8 mljrd. euro (līdz 396.2 mljrd. euro). Trešdien, 2005. gada 30. novembrī galvenā refinansēšanas operācija 311 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 306.5 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2005. gada 1. decembrī ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 30 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 30 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā 0.1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 4.5 mljrd. euro (līdz 158 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 148,551 −108
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 157,659 −2,048
2.1 SVF debitoru parādi 19,019 −56
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 138,640 −1,992
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 21,409 1,175
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,078 −21
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 9,078 −21
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 396,512 −4,536
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 306,499 −4,501
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 90,000 −2
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 5 4
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 8 −37
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,065 −395
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 93,510 888
8 Valdības parāds euro 40,758 0
9 Pārējie aktīvi 142,996 1,344
Kopā aktīvi 1,013,538 −3,701
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 547,897 9,718
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 158,322 4,791
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 157,998 4,531
2.2 Noguldījumu iespēja 324 261
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 −1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 242 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 50,803 −19,361
5.1 Saistības pret valdību 42,903 −19,670
5.2 Pārējās saistības 7,900 309
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,002 619
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 458 143
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,605 −712
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,605 −712
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,885 0
10 Pārējās saistības 67,156 1,099
11 Pārvērtēšanas konti 103,749 0
12 Kapitāls un rezerves 58,419 2
Kopā pasīvi 1,013,538 −3,701
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem