European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 2. decembru 2005

6. decembra 2005

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 2. decembra 2005 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 108 mil. EUR v dôsledku predaja zlata dvomi centrálnymi bankami Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,3 mld. EUR na 164,1 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,9 mld. EUR na 93,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 9,7 mld. EUR na 547,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 19,7 mld. EUR na 42,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 4,8 mld. EUR na 396,2 mld. EUR. V stredu 30. novembra 2005 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 311 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 306,5 mld. EUR. Vo štvrtok 1. decembra bol splatný dlhodobejší refinančný obchod v objeme 30 mld. EUR a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,3 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 4,5 mld. EUR na 158 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 148 551 −108
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 157 659 −2 048
2.1 Pohľadávky voči MMF 19 019 −56
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 138 640 −1 992
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 21 409 1 175
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 9 078 −21
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 9 078 −21
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 396 512 −4 536
5.1 Hlavné refinančné obchody 306 499 −4 501
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 90 000 −2
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 5 4
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 8 −37
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 065 −395
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 93 510 888
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 40 758 0
9 Ostatné aktíva 142 996 1 344
Úhrn aktív 1 013 538 −3 701
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 547 897 9 718
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 158 322 4 791
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 157 998 4 531
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 324 261
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 −1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 242 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 50 803 −19 361
5.1 Verejná správa 42 903 −19 670
5.2 Ostatné záväzky 7 900 309
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 12 002 619
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 458 143
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 605 −712
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 605 −712
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 885 0
10 Ostatné pasíva 67 156 1 099
11 Účty precenenia 103 749 0
12 Kapitál a rezervy 58 419 2
Úhrn pasív 1 013 538 −3 701
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá