Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 19 augusti 2005

23 augusti 2005

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 19 augusti 2005 motsvarade minskningen på 45 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 167,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av marknadsnoterade värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 86,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 4,3 miljarder EUR till 532,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 61,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 5 miljarder EUR till 393 miljarder EUR. Onsdagen den 17 augusti 2005 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 308 miljarder EUR och ersattes med en ny på 303 miljarder EUR.

Både utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) och utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var nästan noll, ungefär som föregående vecka.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 1,4 miljarder EUR till 149,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 137.829 −45
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 159.890 608
2.1 Fordringar på IMF 20.228 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 139.662 608
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 21.626 0
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 9.570 45
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 9.570 45
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 393.030 −4.974
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 303.001 −4.999
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 89.998 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 4 −1
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 27 26
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 3.302 543
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 86.274 −206
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 40.753 1
9 Övriga tillgångar 131.832 377
Summa tillgångar 984.106 −3.651
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 532.474 −4.328
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 149.494 −1.358
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 149.480 −1.351
2.2 Inlåningsfacilitet 14 −7
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 127 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 68.533 619
5.1 Offentliga sektorn 61.430 460
5.2 Övriga skulder 7.103 159
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 10.259 95
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 380 32
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.095 376
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.095 376
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.896 0
10 Övriga skulder 58.261 912
11 Värderegleringskonton 92.292 0
12 Eget kapital 58.295 1
Summa skulder 984.106 −3.651

Kontakt för media