Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 19 augustus 2005

23 augustus 2005

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 19 augustus 2005 was de daling van EUR 45 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 167,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 0,2 miljard naar EUR 86,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 4,3 miljard naar EUR 532,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 0,5 miljard naar EUR 61,4 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 5 miljard naar EUR 393 miljard. Op woensdag 17 augustus 2005 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 308 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 303 miljard verrekend.

Het beroep op zowel de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) als de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) was vrijwel nihil, hetgeen ongeveer hetzelfde was als in de voorafgaande week.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 1,4 miljard naar EUR 149,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 137.829 −45
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 159.890 608
2.1 Vorderingen op het IMF 20.228 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 139.662 608
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 21.626 0
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 9.570 45
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 9.570 45
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 393.030 −4.974
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 303.001 −4.999
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 89.998 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 4 −1
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 27 26
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.302 543
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 86.274 −206
8 Overheidsschuld, luidende in euro 40.753 1
9 Overige activa 131.832 377
Totaal activa 984.106 −3.651
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 532.474 −4.328
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 149.494 −1.358
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 149.480 −1.351
2.2 Depositofaciliteit 14 −7
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 127 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 68.533 619
5.1 Overheid 61.430 460
5.2 Overige verplichtingen 7.103 159
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.259 95
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 380 32
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.095 376
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.095 376
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.896 0
10 Overige passiva 58.261 912
11 Herwaarderingsrekeningen 92.292 0
12 Kapitaal en reserves 58.295 1
Totaal passiva 984.106 −3.651

Contactpersonen voor de media