Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 19. augustu 2005

23. augusta 2005

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 19. augusta 2005 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 45 mil. EUR v dôsledku predaja zlata jednou centrálnou bankou Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,2 mld. EUR na 167,1 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách (položka 7 na strane aktív) v držbe Eurosystému sa znížil o 0,2 mld. EUR na 86,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 4,3 mld. EUR na 532,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 0,5 mld. EUR na 61,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 5 mld. EUR na 393 mld. EUR. V stredu 17. augusta 2005 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 308 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 303 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) i jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 1,4 mld. EUR na 149,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 137 829 −45
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 159 890 608
2.1 Pohľadávky voči MMF 20 228 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 139 662 608
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 21 626 0
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 9 570 45
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 9 570 45
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 393 030 −4 974
5.1 Hlavné refinančné obchody 303 001 −4 999
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 89 998 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 4 −1
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 27 26
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 302 543
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 86 274 −206
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 40 753 1
9 Ostatné aktíva 131 832 377
Úhrn aktív 984 106 −3 651
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 532 474 −4 328
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 149 494 −1 358
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 149 480 −1 351
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 14 −7
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 127 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 68 533 619
5.1 Verejná správa 61 430 460
5.2 Ostatné záväzky 7 103 159
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 259 95
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 380 32
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 095 376
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 095 376
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 896 0
10 Ostatné pasíva 58 261 912
11 Účty precenenia 92 292 0
12 Kapitál a rezervy 58 295 1
Úhrn pasív 984 106 −3 651

Kontakt pre médiá