Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 19. august 2005

23. august 2005

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

19. augustil 2005 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 45 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 167,1 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 0,2 miljardi euro võrra 86,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 4,3 miljardi euro võrra 532,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 0,5 miljardi euro võrra 61,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 5 miljardi euro võrra 393 miljardi euroni. Kolmapäeval, 17. augustil 2005 möödus 308 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 303 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 1,4 miljardi euro võrra 149,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 137 829 −45
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 159 890 608
2.1 Nõuded RVFle 20 228 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 139 662 608
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 21 626 0
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 9 570 45
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 9 570 45
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 393 030 −4 974
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 303 001 −4 999
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 89 998 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 4 −1
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 27 26
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 3 302 543
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 86 274 −206
8 Valitsussektori võlg eurodes 40 753 1
9 Muud varad 131 832 377
Varad kokku 984 106 −3 651
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 532 474 −4 328
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 149 494 −1 358
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 149 480 −1 351
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 14 −7
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 127 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 68 533 619
5.1 Valitsussektor 61 430 460
5.2 Muud kohustused 7 103 159
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 10 259 95
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 380 32
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 095 376
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 095 376
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 896 0
10 Muud kohustused 58 261 912
11 Ümberhindluskontod 92 292 0
12 Kapital ja reservid 58 295 1
Kohustused kokku 984 106 −3 651

Kontaktandmed