Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2005. gada 19. augustā

2005. gada 23. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2005. gada 19. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 45 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 167.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 86.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.3 mljrd. euro (līdz 532.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 61.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 5 mljrd. euro (līdz 393 mljrd. euro). Trešdien, 2005. gada 17. augustā galvenā refinansēšanas operācija 308 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 303 mljrd. euro apmērā.

Gan aizdevumu iespējas uz nakti (5.5 aktīvu postenis), gan noguldījumu iespējas (2.2 pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.4 mljrd. euro (līdz 149.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 137,829 −45
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 159,890 608
2.1 SVF debitoru parādi 20,228 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 139,662 608
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 21,626 0
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,570 45
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 9,570 45
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 393,030 −4,974
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 303,001 −4,999
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 89,998 0
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 4 −1
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 27 26
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,302 543
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 86,274 −206
8 Valdības parāds euro 40,753 1
9 Pārējie aktīvi 131,832 377
Kopā aktīvi 984,106 −3,651
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 532,474 −4,328
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 149,494 −1,358
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 149,480 −1,351
2.2 Noguldījumu iespēja 14 −7
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 127 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 68,533 619
5.1 Saistības pret valdību 61,430 460
5.2 Pārējās saistības 7,103 159
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,259 95
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 380 32
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,095 376
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,095 376
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,896 0
10 Pārējās saistības 58,261 912
11 Pārvērtēšanas konti 92,292 0
12 Kapitāls un rezerves 58,295 1
Kopā pasīvi 984,106 −3,651

Kontaktinformācija presei