Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 19. august 2005

23. august 2005

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 19. august 2005, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 45 mio. euro som følge af en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 167,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 0,2 mia. euro til 86,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 4,3 mia. euro til 532,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 0,5 mia. euro til 61,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 5 mia. euro til 393 mia. euro. Onsdag den 17. august 2005 udløb en primær markedsoperation på 308 mia. euro, og en ny på 303 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af både den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) og indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var praktisk taget nul, hvilket var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 1,4 mia. euro til 149,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 137.829 −45
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 159.890 608
2.1 Tilgodehavender hos IMF 20.228 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 139.662 608
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 21.626 0
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 9.570 45
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 9.570 45
4.2 Tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 393.030 −4.974
5.1 Primære markedsoperationer 303.001 −4.999
5.2 Langfristede markedsoperationer 89.998 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 4 −1
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 27 26
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 3.302 543
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 86.274 −206
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 40.753 1
9 Andre aktiver 131.832 377
Aktiver i alt 984.106 −3.651
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 532.474 −4.328
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 149.494 −1.358
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 149.480 −1.351
2.2 Indlånsfacilitet 14 −7
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 127 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 68.533 619
5.1 Offentlig forvaltning og service 61.430 460
5.2 Andre forpligtelser 7.103 159
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 10.259 95
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 380 32
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.095 376
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.095 376
8.2 Forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.896 0
10 Andre forpligtelser 58.261 912
11 Revalueringskonti 92.292 0
12 Kapital og reserver 58.295 1
Passiver i alt 984.106 −3.651

Medie- og pressehenvendelser