Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 19. srpnu 2005

23. srpna 2005

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 19. srpna 2005 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 45 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7, 8 a 9 na straně pasiv) vzrostl v důsledku klientských a portfoliových transakcí o 0,2 mld. EUR na 167,1 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) se snížil o 0,2 mld. EUR na 86,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) poklesla o 4,3 mld. EUR na 532,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 0,5 mld. EUR na 61,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 5 mld. EUR na 393 mld. EUR. Ve středu 17. srpna 2005 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 308 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 303 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) i vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) zůstaly prakticky nevyužity, obdobně jako během předchozího týdne.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 1,4 mld. EUR na 149,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 137 829 −45
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 159 890 608
2.1 Pohledávky za MMF 20 228 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 139 662 608
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 21 626 0
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 9 570 45
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 9 570 45
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 393 030 −4 974
5.1 Hlavní refinanční operace 303 001 −4 999
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 89 998 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 4 −1
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 27 26
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 3 302 543
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 86 274 −206
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 40 753 1
9 Ostatní aktiva 131 832 377
Aktiva celkem 984 106 −3 651
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 532 474 −4 328
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 149 494 −1 358
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 149 480 −1 351
2.2 Vkladová facilita 14 −7
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 127 0
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 68 533 619
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 61 430 460
5.2 Ostatní závazky 7 103 159
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 10 259 95
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 380 32
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 095 376
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 095 376
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 896 0
10 Ostatní pasiva 58 261 912
11 Účty přecenění 92 292 0
12 Kapitál a rezervní fondy 58 295 1
Pasiva celkem 984 106 −3 651

Kontakty pro média