Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 19 sierpnia 2005 r.

23 sierpnia 2005 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 19 sierpnia 2005 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 45 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,2 mld euro do poziomu 167,1 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 0,2 mld euro do poziomu 86,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 4,3 mld euro do poziomu 532,5 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 0,5 mld euro do poziomu 61,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 5 mld euro do poziomu 393 mld euro. W środę, 17 sierpnia 2005 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 308 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 303 mld euro.

Wykorzystanie zarówno kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5), jak i depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zeru, podobnie jak w poprzednim tygodniu.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 1,4 mld euro do poziomu 149,5 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 137.829 −45
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 159.890 608
2.1 Należności od MFW 20.228 0
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 139.662 608
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 21.626 0
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 9.570 45
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 9.570 45
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 393.030 −4.974
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 303.001 −4.999
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 89.998 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 4 −1
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 27 26
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 3.302 543
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 86.274 −206
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 40.753 1
9 Pozostałe aktywa 131.832 377
Aktywa razem 984.106 −3.651
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 532.474 −4.328
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 149.494 −1.358
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 149.480 −1.351
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 14 −7
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 127 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 68.533 619
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 61.430 460
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.103 159
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 10.259 95
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 380 32
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 8.095 376
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 8.095 376
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.896 0
10 Pozostałe zobowiązania 58.261 912
11 Różnice z aktualizacji wyceny 92.292 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 58.295 1
Pasywa razem 984.106 −3.651

Kontakt z mediami