Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 19. avgusta 2005

23. avgust 2005

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 19. avgusta 2005, se je zaradi prodaje zlata v eni centralni banki Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 45 milijonov EUR.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,2 milijarde EUR na 167,1 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 86,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 4,3 milijarde EUR na 532,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 0,5 milijarde EUR na 61,4 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 5 milijard EUR na 393 milijard EUR. V sredo, 17. avgusta 2005, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 308 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 303 milijarde EUR.

Zadolževanje prek odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) in uporaba odprte ponudbe deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) sta bila skoraj enaka nič, kar je približno enako kot prejšnji teden.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 1,4 milijarde EUR na 149,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 137.829 −45
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 159.890 608
2.1 Terjatve do MDS 20.228 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 139.662 608
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 21.626 0
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 9.570 45
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 9.570 45
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 393.030 −4.974
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 303.001 −4.999
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 89.998 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 4 −1
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 27 26
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.302 543
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 86.274 −206
8 Dolg širše države v EUR 40.753 1
9 Druga sredstva 131.832 377
Skupaj sredstva 984.106 −3.651
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 532.474 −4.328
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 149.494 −1.358
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 149.480 −1.351
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 14 −7
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 127 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 68.533 619
5.1 Širša država 61.430 460
5.2 Druge obveznosti 7.103 159
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 10.259 95
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 380 32
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.095 376
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.095 376
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.896 0
10 Druge obveznosti 58.261 912
11 Računi prevrednotenja 92.292 0
12 Kapital in rezerve 58.295 1
Skupaj obveznosti 984.106 −3.651

Stiki za medije