Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

27 октомври 2022 г.

Днес Управителният съвет взе решение да повиши със 75 базисни пункта трите основни лихвени процента на ЕЦБ. С това трето поредно съществено увеличение на основните лихвени проценти Управителният съвет отбелязва значителен напредък в прекратяването на стимулиращата парична политика. Управителният съвет прие днешното решение и очаква да продължи да повишава лихвените проценти, за да гарантира навременно връщане на инфлацията към средносрочното целево равнище от 2%. Решенията на Управителния съвет за бъдещата траектория на лихвените проценти ще се основават на това как се развива перспективата за инфлацията и за икономиката, като решенията ще се вземат заседание по заседание.

Инфлацията остава твърде висока и ще се задържи продължително време над целевото равнище. През септември инфлацията в еврозоната достигна 9,9%. През последните месеци рязкото поскъпване на енергоносителите и храните, затрудненията във веригите на доставка и възстановяването на търсенето след пандемията доведоха до разширяване на ценовия натиск и покачване на инфлацията. Паричната политика на Управителния съвет е насочена към това да се намали подкрепата за търсенето и да се предотврати рискът от продължително възходящо изместване на инфлационните очаквания.

Управителният съвет реши също така да промени реда и условията по третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO III). В най-тежкия етап на пандемията този инструмент изигра ключова роля за неутрализиране на низходящите рискове за ценовата стабилност. В момента, с оглед на неочакваното и извънредно покачване на инфлацията, е необходимо той да бъде рекалибриран, така че да се осигури съответствието му с цялостния процес на нормализиране на паричната политика и да се заздрави предаването на увеличението на лихвените проценти към условията на банките за кредитиране. Затова Управителният съвет реши да коригира приложимите към TLTRO III лихвени проценти, считано от 23 ноември 2022 г., и да предложи на банките допълнителни дати за доброволно предсрочно изплащане.

И накрая, за да съгласува по-тясно олихвяването на минималните резерви, които кредитните институции поддържат при Евросистемата, с условията на паричния пазар, Управителният съвет реши да олихвява минималните резерви с лихвения процент на ЕЦБ по депозитното улеснение.

Подробности за промените в условията на TLTRO III са представени в отделно прессъобщение, което ще бъде публикувано в 15:45 ч. централноевропейско време. Друго техническо прессъобщение, в което се излагат подробности за промените в олихвяването на минималните резерви, също ще бъде публикувано в 15:45 ч. централноевропейско време.

Основните лихвени проценти на ЕЦБ

Управителният съвет взе решение да повиши със 75 базисни пункта трите основни лихвени процента на ЕЦБ. Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение ще бъдат повишени съответно на 2,00%, 2,25% и 1,50%, считано от 2 ноември 2022 г.

Програмата за закупуване на активи (APP) и програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP)

Управителният съвет възнамерява да продължи да реинвестира изцяло погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по APP, в продължителен период от време след датата, на която започна да повишава основните лихвени проценти на ЕЦБ, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо за поддържането на условия на изобилна ликвидност и подходяща ориентация на паричната политика.

Що се отнася до PEPP, Управителният съвет възнамерява да реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по тази програма, най-малко до края на 2024 г. Във всеки случай, бъдещото постепенно ликвидиране на портфейла по PEPP ще бъде управлявано така, че да се избегне възпрепятстване на целесъобразната ориентация на паричната политика.

Управителният съвет ще продължи да прилага гъвкавост при реинвестирането на погашенията с настъпващ падеж в портфейла по PEPP, за да неутрализира свързаните с пандемията рискове за трансмисионния механизъм на паричната политика.

Операциите по рефинансиране

Управителният съвет реши да коригира приложимите към TLTRO III лихвени проценти. От 23 ноември 2022 г. до датата на падеж или предсрочно изплащане на всяка съответна неприключена операция по TLTRO III лихвеният процент по операциите по TLTRO III ще се индексира спрямо средните приложими основни лихвени проценти на ЕЦБ през този период. Управителният съвет реши също да предложи на банките допълнителни дати за доброволно предсрочно изплащане. Във всеки случай, Управителният съвет ще подлага редовно на оценка как целевите операции по кредитиране допринасят за позицията на паричната политика.

***

Управителният съвет има готовност да коригира всички свои инструменти в рамките на мандата си, за да осигури стабилизиране на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план. Инструментът за защита на трансмисионния механизъм е на разположение за справяне с необоснована, хаотична пазарна динамика, която би застрашила сериозно предаването на паричната политика във всички държави от еврозоната, давайки възможност на Управителния съвет да изпълнява по-ефикасно мандата си за ценова стабилност.

Председателят на ЕЦБ ще коментира основанията за тези решения на пресконференция днес в 14:45 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите