Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutia o menovej politike

27. októbra 2022

Rada guvernérov sa dnes rozhodla zvýšiť tri kľúčové úrokové sadzby ECB o 75 bázických bodov. Týmto v poradí tretím významným zvýšením menovopolitických sadzieb Rada guvernérov výrazne znížila rozsah akomodácie menovej politiky. Cieľom dnešného rozhodnutia Rady guvernérov a očakávaného ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb je zabezpečiť včasný návrat inflácie k jej strednodobému inflačnému cieľu na úrovni 2 %. Budúce rozhodnutia Rady guvernérov o menovopolitických sadzbách budú vychádzať z výhľadu ďalšieho vývoja inflácie a hospodárstva a budú prijímané priebežne, zo zasadania na zasadanie.

Inflácia je naďalej príliš vysoká a nad úrovňou cieľa zostane dlhší čas. V septembri dosiahla inflácia v eurozóne 9,9 %. Príčinou šírenia cenových tlakov a zvýšenia inflácie v posledných mesiacoch sú prudko rastúce ceny energií a potravín, ponukové obmedzenia a postpandemické oživenie dopytu. Menová politika Rady guvernérov je zameraná na znižovanie podpory dopytu a ochranu pred rizikom trvalého nárastu inflačných očakávaní.

Rada guvernérov sa tiež rozhodla zmeniť podmienky tretej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO III). Počas akútnej fázy pandémie tento nástroj zohrával kľúčovú úlohu v tlmení rizík ohrozujúcich cenovú stabilitu. Vzhľadom na nečakaný a mimoriadny rast inflácie je v súčasnosti potrebná jeho rekalibrácia, aby zodpovedal všeobecnejšiemu procesu normalizácie menovej politiky, a aby sa posilnila transmisia účinku zvyšovania menovopolitických sadzieb do podmienok poskytovania bankových úverov. Rada guvernérov sa preto rozhodla s účinnosťou od 23. novembra 2022 upraviť úrokové sadzby operácií TLTRO III a bankám poskytnúť dodatočné termíny na dobrovoľné predčasné splatenie.

A napokon, v záujme lepšieho zosúladenia úročenia povinných minimálnych rezerv s podmienkami na peňažnom trhu sa Rada guvernérov rozhodla povinné minimálne rezervy vedené úverovými inštitúciami v Eurosystéme úročiť sadzbou jednodňových sterilizačných operácií ECB.

Podrobné informácie o zmenách podmienok operácií TLTRO III sú v osobitnej tlačovej správe, ktorá má byť zverejnená o 15:45 h SEČ. Ďalšia tlačová správa s technickými informáciami o zmene úročenia povinných minimálnych rezerv bude zverejnená v rovnakom čase, o 15:45 h SEČ.

Kľúčové úrokové sadzby ECB

Rada guvernérov sa rozhodla zvýšiť tri kľúčové úrokové sadzby ECB o 75 bázických bodov. Úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií sa tak s účinnosťou od 2. novembra 2022 zvyšujú na 2,00 %, 2,25 % a 1,50 %.

Program nákupu aktív a núdzový pandemický program nákupu aktív

Rada guvernérov má v úmysle pokračovať v reinvestovaní plnej výšky istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív (asset purchase programme – APP) ešte po dlhšiu dobu od chvíle, keď začala zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zachovanie vysokého stavu likvidity a primeraného nastavenia menovej politiky.

Pokiaľ ide o núdzový pandemický program nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP), Rada guvernérov mieni reinvestovať istinu zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci tohto programu minimálne do konca roka 2024. Redukcia portfólia PEPP v budúcnosti bude v každom prípade prebiehať riadeným spôsobom, aby nenarúšala primerané nastavenie menovej politiky.

Rada guvernérov bude naďalej pružne reinvestovať prostriedky zo splatených cenných papierov v rámci portfólia PEPP na potlačenie rizík súvisiacich s pandémiou ohrozujúcich fungovanie transmisného mechanizmu menovej politiky.

Refinančné operácie

Rada guvernérov sa rozhodla upraviť úrokové sadzby cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinacing operations – TLTRO III). Od 23. novembra 2022 do dátumu splatnosti, resp. dátumu predčasného splatenia jednotlivých nesplatených operácií TLTRO III bude ich úroková sadzba viazaná na príslušné priemerné kľúčové úrokové sadzby ECB platné v danom období. Rada guvernérov sa zároveň rozhodla bankám poskytnúť ďalšie termíny na dobrovoľné predčasné splatenie. Rada guvernérov bude v každom prípade pravidelne posudzovať úlohu cielených úverových operácií v nastavení jej menovej politiky.

***

Rada guvernérov je pripravená všetky svoje nástroje v medziach svojho mandátu upraviť, aby zabezpečila stabilizáciu inflácie na jej cieľovej úrovni 2 % v strednodobom horizonte. Nástroj na ochranu transmisie menovej politiky umožňuje zasiahnuť proti neopodstatnenému, nesystematickému vývoju na trhu predstavujúcemu vážnu hrozbu pre transmisiu menovej politiky v jednotlivých krajinách eurozóny a Rade guvernérov tak umožňuje účinnejšie plniť jej mandát cenovej stability.

Prezidentka ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14.45 h SEČ.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá