Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

Rahapoliitilised otsused

27. oktoober 2022

EKP nõukogu otsustas täna tõsta kolme EKP baasintressimäära 75 baaspunkti võrra. Kolmanda järjestikuse ulatusliku baasintressimäärade tõstmisega on EKP nõukogu teinud märgatavaid edusamme rahapoliitika toetavast kursist eemaldumisel. EKP nõukogu otsustas täna baasintressimäärasid tõsta ja teeb seda eeldatavalt veelgi, et inflatsioon naaseks aegsasti EKP poolt keskpika aja eesmärgiks seatud 2% juurde. Edasiste intressimääraotsuste tegemisel toetub nõukogu inflatsiooni ja majanduse arengule ja teeb otsuseid igal istungil lähtuvalt olukorrast.

Inflatsioon on endiselt liiga kiire ja jääb seatud eesmärgist hoogsamaks pikema aja jooksul. Septembris oli euroala inflatsioon 9,9%. Viimastel kuudel on hinnasurvet laiendanud ja inflatsiooni kiirendanud järsult kerkivad energia- ja toiduainehinnad, pakkumispoolsed kitsaskohad ning nõudluse pandeemiajärgne taastumine. EKP nõukogu rahapoliitika eesmärk on vähendada toetust nõudlusele ja pakkuda kaitset inflatsiooniootuste pideva tõusu ohu vastu.

EKP nõukogu otsustas samuti muuta kolmanda seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO-III) tingimusi. Pandeemia akuutses etapis aitas see instrument oluliselt ohjeldada hinnastabiilsust ohustavaid langusriske. Inflatsiooni praeguse ootamatu ja erakordse hoogustumise tingimustes tuleb instrumendis teha kohandusi, et tagada järjepidevus rahapoliitika normaliseerimise laiema protsessiga ja tugevdada baasintressimäärade tõusu mõju ülekandumist pangalaenutingimustele. Seetõttu otsustas EKP nõukogu alates 23. novembrist 2022 muuta TLTRO-III operatsioonide intressimäärasid ja pakkuda pankadele täiendavaid kuupäevi vabatahtlikeks ennetähtaegseteks tagasimakseteks.

Ühtlasi otsustas EKP nõukogu kehtestada krediidiasutuste poolt eurosüsteemis hoitavatelt kohustuslikelt reservidelt makstavaks intressimääraks hoiustamise püsivõimaluse intressimäära, et viia kohustusliku reservi tasustamispõhimõtted paremini kooskõlla rahaturgudel valitsevate tingimustega.

TLTRO-III tingimuste muutmise kohta saab üksikasjalikumat teavet eraldi pressiteatest, mis avaldatakse kell 15.45 Kesk-Euroopa aja järgi. Samal ajal avaldatakse ka pressiteade, milles esitatakse tehnilised üksikasjad kohustuslike reservide tasustamispõhimõtete muutmise kohta.

EKP baasintressimäärad

EKP nõukogu otsustas tõsta kolme EKP baasintressimäära 75 baaspunkti võrra. Nõukogu otsustas kehtestada alates 2. novembrist 2022 põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 2,00%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 2,25% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 1,50%.

Varaostukava (APP) ja pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorraline varaostukava (PEPP)

EKP nõukogu kavatseb jätkata varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvate põhiosa tagasimaksete täies ulatuses reinvesteerimist pikema aja jooksul pärast kuupäeva, mil nõukogu hakkas tõstma EKP baasintressimäärasid, ning igal juhul seni, kuni see on vajalik küllaldaste likviidsustingimuste ja asjakohase rahapoliitilise kursi säilitamiseks.

Samuti kavatseb EKP nõukogu reinvesteerida pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvaid põhiosa tagasimakseid vähemalt kuni 2024. aasta lõpuni. Igal juhul kavatsetakse erakorralise varaostukava portfelli edaspidist likvideerimist juhtida, et vältida sekkumist asjakohasesse rahapoliitika kurssi.

EKP nõukogu säilitab jätkuvalt paindlikkuse pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava portfelli raames laekuvate tagasimaksete reinvesteerimisel, et ohjeldada pandeemiast tulenevaid rahapoliitika ülekandemehhanismi ähvardavaid riske.

Refinantseerimisoperatsioonid

EKP nõukogu otsustas muuta kolmanda seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO-III) suhtes kohaldatavaid intressimäärasid. Alates 23. novembrist 2022 kuni iga vastava poolelioleva TLTRO-III operatsiooni lõpptähtajani või ennetähtaegse tagasimaksmise kuupäevani indekseeritakse TLTRO-III operatsioonide intressimäär selle perioodi asjakohase keskmise EKP baasintressimääraga. EKP nõukogu otsustas ka pakkuda pankadele täiendavaid kuupäevi vabatahtlikeks ennetähtaegseteks tagasimakseteks. Ühtlasi hindab EKP nõukogu korrapäraselt, kuidas suunatud laenutehingud toetavad tema rahapoliitika kurssi.

***

EKP nõukogu on valmis kõiki oma rahapoliitilisi instrumente oma volituste piires kohandama, et tagada keskpikas perspektiivis inflatsiooni stabiliseerumine 2% tasemel. Loodud on rahapoliitika ülekandemehhanismi kaitse instrument (TPI), et ohjeldada põhjendamatut korrapäratut turudünaamikat, mis kujutab endast tõsist ohtu rahapoliitika ülekandumisele kogu euroalal. See instrument võimaldab EKP nõukogul oma hinnastabiilsuse tagamise eesmärki tõhusamalt täita.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.45 Kesk-Euroopa aja järgi algaval pressikonverentsil.

EKP nõukogu kokku lepitud täpset sõnastust vt ingliskeelsest originaalversioonist.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid