Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

Monetairbeleidsbeslissingen

27 oktober 2022

De Raad van Bestuur heeft vandaag besloten de drie basisrentetarieven van de ECB met 75 basispunten te verhogen. Met deze derde opeenvolgende belangrijke verhoging van de beleidsrente heeft de Raad van Bestuur aanzienlijke voortgang geboekt bij het terugschroeven van de monetairbeleidsaccommodatie. De Raad heeft dit besluit vandaag genomen, en verwacht de rentetarieven verder te verhogen, om ervoor te zorgen dat de inflatie tijdig terugkeert naar zijn doelstelling van 2% op middellange termijn. De Raad van Bestuur zal het toekomstige beleidsrentetraject baseren op de ontwikkeling van de vooruitzichten voor de inflatie en de economie, in overeenstemming met zijn benadering per vergadering.

De inflatie is nog steeds veel te hoog en zal voor langere tijd boven de doelstelling blijven. In september bedroeg de inflatie in het eurogebied 9,9%. De afgelopen maanden hebben de sterk gestegen prijzen van energie en voedingsmiddelen, knelpunten bij de toelevering en het herstel van de vraag na de pandemie geleid tot een verbreding van de prijsdruk en een stijging van de inflatie. Het monetair beleid van de Raad van Bestuur is erop gericht de vraagondersteuning te verminderen en bescherming te bieden tegen het risico van een aanhoudende opwaartse verschuiving van de inflatieverwachtingen.

De Raad van Bestuur heeft ook besloten de voorwaarden voor de derde reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO-III) te wijzigen. Tijdens de acute fase van de pandemie hebben de TLTRO’s een cruciale rol gespeeld bij het tegengaan van neerwaartse risico’s voor de prijsstabiliteit. Gezien de onverwachte en buitengewone toename van de inflatie moet dit instrument vandaag echter opnieuw worden gekalibreerd om het in overeenstemming te brengen met het ruimere proces van normalisering van het monetair beleid en om de doorwerking van de verhoging van de beleidsrente naar de bancaire leenvoorwaarden te versterken. De Raad van Bestuur heeft dan ook besloten de rentetarieven op TLTRO-III vanaf 23 november 2022 aan te passen en de banken extra vrijwillige vervroegde terugbetalingsdata aan te bieden.

Om de vergoeding op door kredietinstellingen bij het Eurosysteem aangehouden minimumreserves beter af te stemmen op de geldmarktverhoudingen, heeft de Raad van Bestuur tot slot besloten de vergoeding op minimumreserves vast te stellen op de rente op de depositofaciliteit van de ECB.

De veranderingen in de voorwaarden van TLTRO-III worden nader toegelicht in een afzonderlijk persbericht dat om 15.45 uur (Midden-Europese tijd) wordt gepubliceerd. In een ander technisch persbericht, dat ook om 15.45 uur verschijnt, wordt de verandering in de vergoeding op de minimumreserves uiteengezet.

Basisrentetarieven van de ECB

De Raad van Bestuur heeft besloten de drie basisrentetarieven van de ECB met 75 basispunten te verhogen. Dit betekent dat het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit verhoogd worden tot respectievelijk 2,00%, 2,25% en 1,50%, met ingang van 2 november 2022.

Programma voor de aankoop van activa (APP) en pandemie-noodaankoopprogramma (PEPP)

De Raad van Bestuur is voornemens de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben bereikt, volledig te blijven herinvesteren, en wel voor geruime tijd voorbij het moment waarop de Raad de basisrentetarieven van de ECB begon te verhogen, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om ruime liquiditeitscondities en een passende monetairbeleidskoers te handhaven.

De Raad van Bestuur is voornemens om de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het PEPP en die de vervaldatum hebben bereikt tot ten minste eind 2024 te blijven herbeleggen. De toekomstige uitfasering van de PEPP-portefeuille wordt in ieder geval zo gestuurd dat de passende monetairbeleidskoers niet gehinderd wordt.

De Raad van Bestuur zal flexibiliteit blijven toepassen bij de herinvesteringen van vrijvallende aflossingen uit de PEPP-portefeuille, om de risico’s voor het transmissiemechanisme in verband met de pandemie tegen te gaan.

Herfinancieringstransacties

De Raad van Bestuur heeft besloten de rentetarieven op TLTRO-III aan te passen. Vanaf 23 november 2022 tot de vervaldatum of vervroegde terugbetalingsdatum van elke desbetreffende uitstaande TLTRO-III-transactie wordt de rente op TLTRO-III-transacties gekoppeld aan de gemiddelde toepasselijke basisrentetarieven van de ECB over die periode. De Raad van Bestuur heeft tevens besloten banken extra vrijwillige vervroegde terugbetalingsdata aan te bieden. De Raad van Bestuur zal in ieder geval regelmatig beoordelen hoe gerichte kredietverleningstransacties aan zijn monetairbeleidskoers bijdragen.

***

De Raad van Bestuur staat klaar om alle instrumenten binnen zijn mandaat aan te passen om ervoor te zorgen dat de inflatie zich op middellange termijn op zijn doelstelling van 2% stabiliseert. Het transmissiebeschermingsinstrument is beschikbaar om ongerechtvaardigde, wanordelijke marktontwikkelingen tegen te gaan die een ernstige bedreiging vormen voor de transmissie van het monetair beleid in alle landen van het eurogebied. Het zal de Raad van Bestuur in staat stellen zijn mandaat op het vlak van prijsstabiliteit effectiever te vervullen.

De president van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen, toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.45 uur Midden-Europese tijd begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media