Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

21 юли 2022 г.

В съответствие с твърдата си решимост да изпълни своя мандат за ценова стабилност днес Управителният съвет предприе нови важни стъпки, чрез които да осигури връщане на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план. Той реши да повиши трите основни лихвени процента на ЕЦБ с 50 базисни пункта и одобри Инструмент за защита на трансмисионния механизъм (TPI).

Управителният съвет прецени, че е подходящо да предприеме по-голяма първоначална стъпка в процеса на нормализиране на основните лихвени проценти, отколкото бе съобщено при предишното му заседание. Това решение се основава на неговата актуализирана оценка на инфлационните рискове и на засилената подкрепа, която TPI ще осигури за ефикасното предаване на паричната политика. То ще подпомогне връщането на инфлацията към средносрочната цел на Управителния съвет, стабилизирайки по-силно инфлационните очаквания и осигурявайки съответствие на условията на търсене с постигането на инфлационната му цел в средносрочен план.

Целесъобразно ще бъде по-нататъшно нормализиране на лихвените проценти на следващите заседания на Управителния съвет. Днешната решителна стъпка за прекратяване на отрицателните лихвени проценти позволява на Управителния съвет да премине към вземане на решенията за лихвените проценти заседание по заседание. Бъдещият ход на основните лихвени проценти, определяни от Управителния съвет, ще зависи от данните и ще спомогне за постигането на инфлационната цел от 2% в средносрочен план. В контекста на нормализирането на паричната политика Управителният съвет ще подложи на оценка вариантите за олихвяване на наличностите от свръхликвидност.

Той прецени че е необходимо да бъде създаден TPI, за да се подпомогне ефикасното функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика. По-специално, докато Управителният съвет продължава да нормализира паричната политика, TPI ще гарантира, че нейната позиция се предава безпрепятствено във всички държави от еврозоната. Единният характер на паричната политика на Управителния съвет е предпоставка ЕЦБ да може да изпълнява мандата си за ценова стабилност.

TPI ще стане част от инструментариума на Управителния съвет и може да бъде активиран, за да противодейства на нежелана, хаотична пазарна динамика, застрашаваща сериозно предаването на паричната политика в цялата еврозона. Мащабът на покупките по TPI зависи от сериозността на рисковете за предаването на политиката. Покупките не са предварително ограничени. Предпазвайки трансмисионния механизъм, TPI ще позволи на Управителния съвет да изпълнява по-ефикасно мандата си за ценова стабилност.

Във всеки случай, в момента гъвкавостта при реинвестиране на погашенията в портфейла по програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP), остава първата защитна линия за преодоляване на свързаните с пандемията рискове за трансмисионния механизъм.

Подробна информация за TPI е представена в отделно прессъобщение, което ще бъде публикувано днес в 15:45 ч. централноевропейско време.

Основни лихвени проценти на ЕЦБ

Управителният съвет взе решение да повиши с 50 базисни пункта трите основни лихвени процента на ЕЦБ. Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение ще бъдат повишени съответно до 0,50%, 0,75% и 0,00%, считано от 27 юли 2022 г.

Целесъобразно ще бъде по-нататъшно нормализиране на лихвените проценти на следващите заседания на Управителния съвет. Днешната решителна стъпка за прекратяване на отрицателните лихвени проценти позволява на Управителния съвет да премине към вземане на решенията за лихвените проценти заседание по заседание. Бъдещият ход на основните лихвени проценти ще продължава да зависи от данните и ще спомогне за постигане на инфлационната цел от 2% в средносрочен план.

Програмата за закупуване на активи (APP) и програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP)

Управителният съвет възнамерява да продължи да реинвестира изцяло погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по APP, в продължителен период от време след датата, на която започне да повишава основните лихвени проценти на ЕЦБ, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо за поддържането на условия на изобилна ликвидност и подходяща ориентация на паричната политика.

Що се отнася до PEPP, Управителният съвет възнамерява да реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по тази програма, най-малко до края на 2024 г. Във всеки случай, бъдещото постепенно ликвидиране на портфейла по PEPP ще бъде управлявано така, че да се избегне възпрепятстване на целесъобразната ориентация на паричната политика.

Погашенията в портфейла по PEPP се инвестират гъвкаво с цел преодоляване на свързаните с пандемията рискове за трансмисионния механизъм.

Операции по рефинансиране

Управителният съвет ще продължи да наблюдава условията за финансиране на банките и ще се погрижи настъпването на падежа на операции от третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO III) да не възпрепятства гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика. Същевременно Управителният съвет ще подлага редовно на оценка как целевите операции по кредитиране допринасят за позицията на паричната политика.

***

Управителният съвет има готовност да коригира всички свои инструменти в рамките на мандата си, за да осигури стабилизиране на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план. Новият TPI ще осигури гладко предаване на позицията на паричната политика в цялата еврозона.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно основанията за приетите решения на пресконференция днес в 14:45 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите