Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2022. gada 21. jūlijā

Šodien atbilstoši Padomes stingrajai apņēmībai pildīt savu uzdevumu saglabāt cenu stabilitāti tā spēra turpmākus svarīgus soļus, lai vidējā termiņā nodrošinātu inflācijas atgriešanos tās 2% mērķa līmenī. Padome nolēma paaugstināt visas trīs galvenās ECB procentu likmes par 50 bāzes punktiem un apstiprināja transmisijas aizsardzības instrumentu (TAI).

Padome atzina, ka ir pareizi spert lielāku pirmo soli procentu likmju normalizēšanas procesā, nekā tika signalizēts iepriekšējā sanāksmē. Šā lēmuma pamatā ir Padomes aktualizētais inflācijas risku novērtējums un transmisijas aizsardzības instrumenta nodrošinātais pastiprinātais atbalsts efektīvai monetārās politikas transmisijai. Tas veicinās inflācijas atgriešanos Padomes vidējā termiņa mērķa līmenī, nostiprinot inflācijas gaidu stabilizēšanos un nodrošinot, ka pieprasījuma apstākļi mainās tā, lai vidējā termiņā būtu iespējams sasniegt inflācijas mērķi.

Padomes nākamajās sanāksmēs turpināsies atbilstoša procentu likmju normalizēšana. Šodienas paātrinātā atkāpšanās no negatīvajām procentu likmēm ļauj Padomei pāriet uz lēmumu pieņemšanu par procentu likmēm katras sanāksmes ietvaros. Padomes nākotnes lēmumi par monetārās politikas procentu likmēm arī turpmāk tiks pieņemti atbilstoši datiem un palīdzēs nodrošināt tās 2% inflācijas mērķa sasniegšanu vidējā termiņā. Politikas normalizēšanas kontekstā Padome izvērtēs likviditātes pārpalikuma atlīdzības iespējas.

Padome atzina, ka nepieciešams izstrādāt transmisijas aizsardzības instrumentu, lai veicinātu efektīvu monetārās politikas transmisiju. Konkrētāk, Padomes monetārās politikas normalizēšanas laikā transmisijas aizsardzības instruments nodrošinās, lai monetārās politikas nostājas transmisija visās euro zonas valstīs noritētu raiti. Padomes monetārās politikas viendabība ir priekšnosacījums, lai ECB varētu izpildīt savu uzdevumu nodrošināt cenu stabilitāti.

Transmisijas aizsardzības instruments tiks pievienots Padomes instrumentu klāstam, un to varēs aktivizēt, lai novērstu nevēlamu, haotisku tirgus dinamiku, kas rada nopietnu apdraudējumu monetārās politikas transmisijai visā euro zonā. Transmisijas aizsardzības instrumenta ietvaros veikto iegāžu apjoms atkarīgs no politikas transmisiju apdraudošo risku nopietnības. Iegādēm iepriekš nav noteikti ierobežojumi. Nodrošinot transmisijas mehānisma darbību, transmisijas aizsardzības instruments ļaus Padomei efektīvāk izpildīt uzdevumu saglabāt cenu stabilitāti.

Jebkurā gadījumā pirmā aizsardzības līnija transmisijas mehānismu apdraudošo risku novēršanai saistībā ar pandēmiju joprojām būs elastīga pieeja, atkārtoti ieguldot no pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programmas (PĀAIP) portfeļa vērtspapīru dzēšanas iegūtos līdzekļus.

Sīkāka informācija par transmisijas aizsardzības instrumentu sniegta atsevišķā paziņojumā presei, kas tiks publicēts plkst. 15.45 pēc Viduseiropas laika.

Galvenās ECB procentu likmes

Padome nolēma paaugstināt visas trīs galvenās ECB procentu likmes par 50 bāzes punktiem. Tādējādi galveno refinansēšanas operāciju procentu likme, kā arī aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme un noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme tiks paaugstināta (attiecīgi līdz 0.50%, 0.75% un 0.00%), sākot ar 2022. gada 27. jūliju.

Padomes nākamajās sanāksmēs turpināsies atbilstoša procentu likmju normalizēšana. Šodienas paātrinātā atkāpšanās no negatīvajām procentu likmēm ļauj Padomei pāriet uz lēmumu pieņemšanu par procentu likmēm katras sanāksmes ietvaros. Padomes nākotnes lēmumi par monetārās politikas procentu likmēm arī turpmāk tiks pieņemti atbilstoši datiem un palīdzēs nodrošināt 2% inflācijas mērķa sasniegšanu vidējā termiņā.

Aktīvu iegādes programma (AIP) un pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programma (PĀAIP)

Padome paredz arī turpmāk pilnībā atkārtoti ieguldīt AIP ietvaros iegādāto vērtspapīru, kuriem pienācis dzēšanas termiņš, pamatsummas maksājumus ilgāku laiku pēc tam, kad tā sākusi paaugstināt galvenās ECB procentu likmes, un jebkurā gadījumā tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams, lai uzturētu augstus likviditātes nosacījumus un atbilstošu monetārās politikas nostāju.

Attiecībā uz PĀAIP Padome paredz arī turpmāk atkārtoti ieguldīt šīs programmas ietvaros iegādāto vērtspapīru, kuriem pienācis dzēšanas termiņš, pamatsummas maksājumus vismaz līdz 2024. gada beigām. Jebkurā gadījumā PĀAIP portfelis turpmāk tiks pārvaldīts tā, lai izvairītos no atbilstošas monetārās politikas nostājas īstenošanas traucējumiem.

No PĀAIP portfeļa vērtspapīru dzēšanas iegūtie līdzekļi tiek atkārtoti ieguldīti, izmantojot elastīgu pieeju, lai novērstu transmisijas mehānismu apdraudošos riskus saistībā ar pandēmiju.

Refinansēšanas operācijas

Padome turpinās monitorēt banku finansēšanas nosacījumus un nodrošināt, ka, iestājoties trešā ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju (ITRMO III) kopuma ietvaros veikto operāciju dzēšanas termiņam, netiek kavēta tās monetārās politikas raita transmisija. Padome arī regulāri novērtēs, kā aizdevumu mērķoperācijas palīdz uzturēt tās monetārās politikas nostāju.

***

Padome ir gatava savu pilnvaru ietvaros koriģēt visus instrumentus, lai nodrošinātu, ka inflācija vidējā termiņā stabilizējas tās 2% mērķa līmenī. Padomes jaunais transmisijas aizsardzības instruments nodrošinās raitu monetārās politikas nostājas transmisiju visā euro zonā.

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.45 pēc Viduseiropas laika, ECB prezidente komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem