Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

Sklepi o denarni politiki

21. julij 2022

Svet ECB je v skladu s svojo trdno odločenostjo, da izpolni mandat cenovne stabilnosti, danes sprejel nadaljnje ključne ukrepe za vrnitev inflacije k ciljni ravni 2% v srednjeročnem obdobju. Tako je sklenil, da zviša vse tri ključne obrestne mere ECB za 50 bazičnih točk, ter odobril instrument za zaščito transmisije (Transmission Protection Instrument, TPI)

Svet ECB je presodil, da je primerno, da je prvi korak k normalizaciji denarne politike večji, kot je bilo napovedano na prejšnji seji. Ta odločitev temelji na njegovi posodobljeni oceni inflacijskih tveganj in okrepljeni podpori, ki jo instrument TPI zagotavlja učinkoviti transmisiji denarne politike. Odločitev bo podpirala vračanje inflacije k srednjeročnemu cilju Sveta ECB s tem, da bo utrjevala sidranje inflacijskih pričakovanj in zagotavljala, da se razmere na strani povpraševanja prilagodijo tako, da se inflacija v srednjeročnem obdobju vrne na ciljno raven.

Na naslednjih sejah Sveta ECB bo primerna nadaljnja normalizacija obrestnih mer. Današnji zgodnejši dvig obrestnih mer iz negativnega območja hkrati omogoča Svetu ECB, da se bo v prihodnje o obrestnih merah odločal na vsaki seji posebej. Prihodnji potek denarne politike bo odvisen od podatkov in bo Svetu ECB pomagal, da v srednjeročnem obdobju doseže 2-odstotni inflacijski cilj. V okviru normalizacije denarne politike bo Svet ECB preučil možnosti za obrestovanje imetij presežne likvidnosti.

Svet ECB je presodil, da je oblikovanje instrumenta TPI nujno za podporo učinkoviti transmisiji denarne politike. Ko se bo normalizacija denarne politike nadaljevala, bo instrument TPI zagotavljal, da se naravnanost denarne politike nemoteno prenaša v vse države euroobmočja. Enotnost denarne politike Sveta ECB je predpogoj za to, da ECB lahko izpolnjuje svoj mandat cenovne stabilnosti.

Instrument TPI bo razširil nabor orodij denarne politike, ki so na voljo Svetu ECB, in se bo lahko aktiviral v primeru neupravičene, neurejene tržne dinamike, ki bi resno ogrožala transmisijo denarne politike po euroobmočju. Obseg nakupov v okviru instrumenta TPI bo odvisen od resnosti tveganj za transmisijo denarne politike. Nakupi niso vnaprej omejeni. Z varovanjem transmisijskega mehanizma bo instrument omogočal Svetu ECB, da učinkoviteje izpolnjuje mandat cenovne stabilnosti.

Vseeno prva obrambna linija za obvladovanje tveganj za transmisijski mehanizem, povezanih s pandemijo, še vedno ostaja fleksibilnost pri ponovnem investiranju glavnic zapadlih vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (PEPP).

Podrobnosti o instrumentu TPI so na voljo v ločenem sporočilu za javnost, ki bo objavljeno ob 15.45 po srednjeevropskem času.

Ključne obrestne mere ECB

Svet ECB je sklenil zvišati tri ključne obrestne mere ECB za 50 bazičnih točk. Tako se bo obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja zvišala na 0,50%, obrestna mera za odprto ponudbo mejnega posojila na 0,75%, obrestna mera za odprto ponudbo mejnega depozita pa na 0,00%. Nove obrestne mere bodo začele veljati 27. julija 2022.

Na naslednjih sejah Sveta ECB bo primerna nadaljnja normalizacija obrestnih mer. Današnji zgodnejši dvig obrestnih mer iz negativnega območja hkrati omogoča Svetu ECB, da se bo v prihodnje o obrestnih merah odločal na vsaki seji posebej. Prihodnje obrestne odločitve bo Svet ECB še naprej sprejemal na podlagi podatkov in tako, da v srednjeročnem obdobju doseže 2-odstotni inflacijski cilj.

Program nakupa vrednostnih papirjev (APP) in izredni program nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (PEPP)

Svet ECB namerava glavnice zapadlih vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru tega programa, še naprej v celoti ponovno investirati, in sicer daljše obdobje po datumu, ko bo začel dvigovati ključne obrestne mere ECB, vsekakor pa tako dolgo, kot bo potrebno, da se vzdržujejo razmere obsežne likvidnosti in ustrezna naravnanost denarne politike.

Kar zadeva program PEPP, namerava Svet ECB glavnice zapadlih vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru tega programa, ponovno investirati vsaj do konca leta 2024. V vsakem primeru se bo postopno zmanjševanje portfelja v okviru tega programa upravljalo tako, da se prepreči poseganje v ustrezno naravnanost denarne politike.

Glavnice zapadlih vrednostnih papirjev iz programa PEPP se ponovno investirajo fleksibilno ter tako, da se obvladujejo tveganja za transmisijski mehanizem, ki so povezana s pandemijo.

Operacije refinanciranja

Svet ECB bo še naprej spremljal pogoje bančnega financiranja in zagotavljal, da zapadle operacije v okviru tretje serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR III) ne ovirajo nemotene transmisije denarne politike. Svet ECB bo tudi redno ocenjeval, kako ciljno usmerjene posojilne operacije prispevajo k naravnanosti denarne politike.

***

Svet ECB je v okviru svojega mandata pripravljen prilagoditi vse instrumente, kot bo potrebno, da se inflacija stabilizira na ciljni ravni 2% v srednjeročnem obdobju. Novi instrument TPI bo varoval nemoteno transmisijo naravnanosti denarne politike Sveta ECB po vsem euroobmočju.

Predsednica ECB bo razloge za te odločitve predstavila na tiskovni konferenci, ki se bo začela danes ob 14.45 po srednjeevropskem času.

Za natančno tiste formulacije, ki jih je uskladil Svet ECB, glej angleško različico.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije