Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

Monetairbeleidsbeslissingen

21 juli 2022

In lijn met de sterke committering aan zijn prijsstabiliteitsmandaat, heeft de Raad van Bestuur vandaag verdere belangrijke stappen gezet om ervoor te zorgen dat de inflatie terugkeert naar zijn doelstelling van 2% op middellange termijn. De Raad van Bestuur heeft besloten de drie basisrentetarieven van de ECB met 50 basispunten te verhogen en heeft het nieuwe transmissiebeschermingsinstrument (Transmission Protection Instrument – TPI) goedgekeurd.

De Raad heeft geoordeeld dat het passend is een grotere eerste stap in de normalisering van zijn beleidsrente te zetten dan tijdens zijn vorige vergadering werd aangegeven. Dit besluit berust op de geactualiseerde beoordeling van de inflatierisico’s door de Raad van Bestuur en de versterkte steun voor de effectieve transmissie van het monetair beleid door het TPI. Het zal de terugkeer van de inflatie naar de doelstelling van de Raad van Bestuur op middellange termijn ondersteunen door de verankering van de inflatieverwachtingen te versterken en ervoor te zorgen dat de vraagvoorwaarden worden afgestemd op het bereiken van de inflatiedoelstelling op middellange termijn.

Tijdens de volgende vergaderingen van de Raad van Bestuur worden de rentetarieven op passende wijze verder genormaliseerd. Het vervroegd beëindigen van de negatieve rentetarieven vandaag stelt de Raad van Bestuur in staat over te gaan naar een benadering om per vergadering rentebesluiten te nemen. Het toekomstige beleidsrentetraject van de Raad van Bestuur zal op data gebaseerd blijven en bijdragen tot het verwezenlijken van zijn inflatiedoelstelling van 2% op middellange termijn. Bij de normalisering van zijn beleid zal de Raad van Bestuur opties voor de vergoeding van aangehouden overliquiditeit evalueren.

De Raad van Bestuur heeft geoordeeld dat de instelling van het TPI noodzakelijk is om de effectieve transmissie van het monetair beleid te ondersteunen. Bij de verdere normalisering van het monetair beleid door de Raad van Bestuur zal het TPI met name zeker stellen dat de monetairbeleidskoers in alle landen van het eurogebied op een soepele manier wordt doorgegeven. De eenheid van het monetair beleid van de Raad van Bestuur is een basisvoorwaarde om het mandaat van de ECB op het vlak van prijsstabiliteit te kunnen vervullen.

Het TPI wordt een aanvulling op het instrumentarium van de Raad van Bestuur en het kan worden ingezet tegen ongerechtvaardigde, wanordelijke marktontwikkelingen die een ernstige bedreiging vormen voor de transmissie van het monetair beleid in het hele eurogebied. De omvang van de TPI-aankopen hangt af van de ernst van de risico’s voor de beleidstransmissie. De aankopen worden niet op voorhand beperkt. Door het transmissiemechanisme te beschermen, stelt het TPI de Raad van Bestuur in staat zijn mandaat op het vlak van prijsstabiliteit effectiever te vervullen.

De flexibiliteit bij de herinvesteringen van vrijvallende aflossingen uit de portefeuille van het pandemie-noodaankoopprogramma (pandemic emergency purchase programme – PEPP) blijft in elk geval de eerste verdedigingslinie om risico’s voor het transmissiemechanisme in verband met de pandemie tegen te gaan.

Het TPI wordt nader toegelicht in een afzonderlijk persbericht dat om 15.45 uur (Midden-Europese tijd) wordt gepubliceerd.

Basisrentetarieven van de ECB

De Raad van Bestuur heeft besloten de drie basisrentetarieven van de ECB met 50 basispunten te verhogen. Dit betekent dat het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit verhoogd worden tot respectievelijk 0,50%, 0,75% en 0,00%, met ingang van 27 juli 2022.

Tijdens de volgende vergaderingen van de Raad van Bestuur worden de rentetarieven op passende wijze verder genormaliseerd. Het vervroegd beëindigen van de negatieve rentetarieven vandaag stelt de Raad van Bestuur in staat over te gaan naar een benadering om per vergadering rentebesluiten te nemen. Het toekomstige beleidsrentetraject van de Raad van Bestuur zal gebaseerd zijn op data en bijdragen tot het verwezenlijken van zijn inflatiedoelstelling van 2% op middellange termijn.

Programma voor de aankoop van activa (APP) en pandemie-noodaankoopprogramma (PEPP)

De Raad van Bestuur is voornemens de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben bereikt, volledig te blijven herinvesteren, en wel voor geruime tijd voorbij het moment waarop de Raad de basisrentetarieven van de ECB begint te verhogen, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om ruime liquiditeitscondities en een passende monetairbeleidskoers te handhaven.

De Raad van Bestuur is voornemens om de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het PEPP tot ten minste eind 2024 te blijven herbeleggen. De toekomstige uitfasering van de PEPP-portefeuille wordt in ieder geval zo gestuurd dat de passende monetairbeleidskoers niet gehinderd wordt.

Vrijvallende aflossingen uit de PEPP-portefeuille worden op flexibele wijze opnieuw geïnvesteerd om risico’s voor het transmissiemechanisme in verband met de pandemie tegen te gaan.

Herfinancieringstransacties

De Raad van Bestuur blijft de financieringssituatie van banken volgen en ervoor zorgen dat het vervallen van transacties in het kader van de derde reeks van gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO-III) de soepele transmissie van het monetair beleid niet verstoort. De Raad van Bestuur zal tevens regelmatig beoordelen hoe gerichte kredietverleningstransacties aan zijn monetairbeleidskoers bijdragen.

***

De Raad van Bestuur staat klaar om alle instrumenten binnen zijn mandaat aan te passen om ervoor te zorgen dat de inflatie zich op middellange termijn op zijn doelstelling van 2% stabiliseert. Het nieuwe TPI van de Raad van Bestuur zal de soepele transmissie van zijn monetairbeleidskoers in het hele eurogebied waarborgen.

De president van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen, toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.45 uur Midden-Europese tijd begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media