Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

21 juli 2022

I linje med ECB-rådet starka åtagande för sitt prisstabilitetsmandat tog ECB-rådet idag ytterligare viktiga steg för att säkerställa att inflationen återgår till dess mål på 2 procent på medellång sikt. ECB-rådet beslutade att höja ECB:s styrräntor med 50 räntepunkter och godkände ramverket för instrumentet för transmissionsskydd (TPI).

ECB-rådet gjorde bedömningen att ett det var lämpligt med ett första större steg än vad som angavs vid det förra penningpolitiska sammanträdet för att påbörja vägen mot räntenormalisering. Detta beslut är baserat på ECB-rådets uppdaterade bedömning av inflationsrisker och det förstärkta stöd som TPI ger för en effektiv transmission av penningpolitiken. Det kommer att stödja en återgång av inflationen till ECB-rådets medelfristiga mål genom att stärka förankringen av inflationsförväntningar och genom att säkerställa att efterfrågeförhållandena anpassas till att uppfylla inflationsmålet på medellång sikt.

Vid ECB-rådets kommande sammanträden kommer ytterligare räntenormalisering att vara på sin plats. Att idag tidigarelägga beslutet om ett avslut av negativa räntor gör det möjligt för ECB-rådet att fatta beslut om räntesättning vid varje sammanträde. ECB-rådets framtida räntebana kommer att vara databeroende och bidra till att uppfylla inflationsmålet på 2 procent på medellång sikt. Inom ramen för sin policynormalisering kommer ECB-rådet att utvärdera möjligheter till förräntning av överskottslikviditet.

ECB-rådet gjorde bedömningen att upprättandet av TPI var nödvändigt för att stödja den effektiv transmission av penningpolitiken. Framför allt kommer, allteftersom ECB-rådet fortsätter att normalisera penningpolitiken, TPI att säkerställa att den penningpolitiska inriktningen får ett smidigt genomslag i samtliga länder i euroområdet. En samlad penningpolitik från ECB-rådet är en förutsättning för att ECB ska kunna uppfylla sitt prisstabilitetsmandat.

TPI kommer att utgöra ett ytterligare instrument i ECB-rådets verktygslåda och kan aktiveras för att motverka obefogade, störande marknadskrafter som utgör ett allvarligt hot mot en smidigt penningpolitisk transmission inom euroområdet. Omfattningen av TPI-förvärv kommer att vara avhängig av hur allvarliga riskerna mot transmissionen är. Förvärven är inte i förväg begränsade. Genom att skydda transmissionsmekanismen gör TPI det möjligt för ECB-rådet att mer effektivt uppfylla sitt prisstabilitetsmandat.

I vilket fall som helst kommer flexibilitet i återinvestering av uppkommande förfall i PEPP-portföljen (stödköpsprogram föranlett av pandemin) att utgöra den första försvarslinjen för att motverka risker för den penningpolitiska transmissionsmekanism som berör pandemin.

Mer information om TPI ges i ett separat pressmeddelande som publiceras kl. 15.45 CET.

ECB:s styrräntor

ECB-rådet beslutade att höja ECB:s tre styrräntor med 50 punkter. Följaktligen kommer räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på marginalutlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten att höjas till 0,50 procent, 0,75 % respektive 0,00 % fr.o.m. den 27 juli 2022.

Vid ECB-rådets kommande sammanträden kommer ytterligare räntenormalisering att vara på sin plats. Att idag tidigarelägga beslutet om ett avslut av negativa räntor gör det möjligt för ECB-rådet att fatta beslut om räntesättning vid varje sammanträde. ECB-rådets framtida räntebana kommer att vara fortsatt databeroende och bidra till att uppfylla inflationsmålet på 2 procent på medellång sikt.

Programmet för köp av tillgångar (APP) och stödköpsprogram föranlett av pandemin (PEPP)

ECB-rådet avser fortsätta att fullt ut återinvestera förfall av värdepapper som förvärvats inom ramen för APP under en längre tidsperiod efter det datum när höjningar av ECB:s styrräntor inletts, och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla tillräckliga likviditetsvillkor och en lämplig penningpolitisk inriktning.

Vad gäller PEPP-programmet avser ECB-rådet att återinvestera förfall av värdepapper förvärvade inom det programmet fram till åtminstone slutet av 2024. I varje fall kommer den framtida utfasningen av PEPP-portföljen att hanteras så att den inte inverkar på lämplig penningpolitisk inriktning.

Förfall i PEPP-programmet återinvesteras på ett flexibelt vis i syfte att motverka risker mot transmissionsmekanismen relaterat till pandemin.

Refinansieringstransaktioner

ECB-rådet kommer att fortsätta övervaka bankernas finansieringsförhållanden och säkerställa att förfall av transaktioner i den tredje serien av riktade långfristiga transaktioner (TLTRO-III) inte hindrar en smidig transmissionen av penningpolitiken. ECB-rådet kommer även regelbundet att granska hur riktade utlåningstransaktioner bidrar till den penningpolitiska inriktningen.

***

ECB-rådet står redo att, inom ramen för sitt mandat, vid behov justera alla sina instrument så att inflationen stabiliseras på 2-procentsmålet på medellång sikt. ECB-rådets nya TPI-instrument kommer att säkra en smidig transmission av penningpolitiken inom euroområdet.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14:45 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media