Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutia o menovej politike

21. júla 2022

V súlade so svojím pevným záväzkom plniť svoj mandát cenovej stability dnes Rada guvernérov prijala ďalšie zásadné kroky v záujme zabezpečenia návratu inflácie na cieľovú úroveň 2 % v strednodobom horizonte. Rada guvernérov rozhodla o zvýšení troch kľúčových úrokových sadzieb ECB o 50 bázických bodov a schválila nástroj na ochranu transmisie menovej politiky (Transmission Protection Instrument – TPI).

Rada guvernérov usúdila, že je vhodné urobiť väčší prvý krok v normalizácii jej menovopolitických sadzieb, než naznačila na svojom predchádzajúcom zasadaní. Toto rozhodnutie sa opiera o jej aktualizované hodnotenie inflačných rizík a zvýšenú podporu účinnej transmisie menovej politiky prostredníctvom nástroja TPI. Rozhodnutie podporí návrat inflácie k strednodobému cieľu Rady guvernérov posilnením ukotvenia inflačných očakávaní a zabezpečením adaptácie podmienok dopytu v záujme dosiahnutia jej inflačného cieľa v strednodobom horizonte.

Na nasledujúcich zasadaniach Rady guvernérov bude vhodné pokračovať v normalizácii úrokových sadzieb. Dnešný výraznejší krok v odklone od záporných úrokových sadzieb Rade guvernérov umožňuje prejsť na priebežný spôsob rozhodovania o úrokových sadzbách zo zasadania na zasadanie. Ďalšie rozhodnutia Rady guvernérov o menovopolitických sadzbách sa budú naďalej opierať o dostupné údaje a pomôžu zabezpečiť dosiahnutie jej inflačného cieľa na úrovni 2 % v strednodobom horizonte. V rámci normalizácie menovej politiky bude Rada guvernérov posudzovať možnosti úročenia prebytočnej likvidity.

Rada guvernérov usúdila, že zavedenie nástroja TPI je nevyhnutné v záujme podpory účinnej transmisie menovej politiky. V rámci pokračujúcej normalizácie menovej politiky Rady guvernérov nástroj TPI predovšetkým zabezpečí hladkú transmisiu nastavenia menovej politiky vo všetkých krajinách eurozóny. Jednotnosť menovej politiky Rady guvernérov je základným predpokladom schopnosti ECB plniť svoj mandát – udržiavať cenovú stabilitu.

TPI bude ďalším prvkom súboru nástrojov Rady guvernérov, ktorý môže byť aktivovaný na potlačenie neopodstatneného, nesystematického vývoja na trhu predstavujúceho vážnu hrozbu pre transmisiu menovej politiky v celej eurozóne. Rozsah nákupov v rámci TPI závisí od závažnosti rizík ohrozujúcich transmisiu menovej politiky. Nákupy nie sú vopred obmedzené. Ochranou transmisného mechanizmu nástroj TPI Rade guvernérov umožní účinnejšie plniť jej mandát cenovej stability.

Prvou obrannou líniou pri zmierňovaní rizík ohrozujúcich transmisný mechanizmus menovej politiky súvisiacich s pandémiou v každom prípade zostáva pružnosť pri reinvestovaní splatených cenných papierov v rámci portfólia núdzového pandemického programu nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP).

Podrobné informácie o nástroji TPI sú v osobitnej tlačovej správe, ktorá má byť zverejnená o 15:45 h SEČ.

Kľúčové úrokové sadzby ECB

Rada guvernérov sa rozhodla zvýšiť tri kľúčové úrokové sadzby ECB o 50 bázických bodov. Úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií sa tak zvyšujú na 0,50 %, 0,75 % a 0,00 %, a to s účinnosťou od 27. júla 2022.

Na nasledujúcich zasadaniach Rady guvernérov bude vhodné pokračovať v normalizácii úrokových sadzieb. Dnešný výraznejší krok v odklone od záporných úrokových sadzieb Rade guvernérov umožňuje prejsť na priebežný spôsob rozhodovania o úrokových sadzbách zo zasadania na zasadanie. Ďalšie rozhodnutia Rady guvernérov o menovopolitických sadzbách sa budú naďalej opierať o dostupné údaje a pomôžu zabezpečiť dosiahnutie jej inflačného cieľa na úrovni 2 % v strednodobom horizonte.

Program nákupu aktív a núdzový pandemický program nákupu aktív

Rada guvernérov má v úmysle pokračovať v reinvestovaní plnej výšky istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu APP ešte po dlhšiu dobu od chvíle, keď začne zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zachovanie vysokého stavu likvidity a primeraného nastavenia menovej politiky.

Pokiaľ ide o program PEPP, Rada guvernérov mieni reinvestovať istinu zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci tohto programu minimálne do konca roka 2024. Redukcia portfólia PEPP v budúcnosti bude v každom prípade prebiehať riadeným spôsobom, aby nenarúšala primerané nastavenie menovej politiky.

Splatené cenné papiere v rámci portfólia PEPP sa reinvestujú pružne, s cieľom zmierňovať riziká ohrozujúce transmisný mechanizmus súvisiace s pandémiou.

Refinančné operácie

Rada guvernérov bude aj naďalej sledovať podmienky financovania bánk a zabezpečí, aby splácanie operácií v rámci tretej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO III) nebránilo plynulej transmisii jej menovej politiky. Rada guvernérov bude zároveň pravidelne posudzovať úlohu cielených úverových operácií v nastavení jej menovej politiky.

***

Rada guvernérov je pripravená všetky svoje nástroje v medziach svojho mandátu upraviť, aby zabezpečila stabilizáciu inflácie na jej cieľovej úrovni 2 % v strednodobom horizonte. TPI – nový nástroj Rady guvernérov – zabezpečí plynulú transmisiu nastavenia jej menovej politiky v celej eurozóne.

Prezidentka ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14.45 h SEČ.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá